Уикиречник:Български/Типове думи/Глаголи

Този списък съдържа глаголи в българския език, като в скоби е посочен типът, към който принадлежи съответната дума.

А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

абдикирам (186) — абонирам (186) — абортирам (186) — абсолютизирам (186) — абсорбирам (186) — абстрахирам (186) — авансирам (186) — аварирам (186) — авизирам (186) — автоматизирам (186) — авторизирам (186) — агитирам (186) — агломерирам (186) — агня (173) — агонизирам (186) — адаптирам (186) — адвокатствам (186) — адвокатствувам (186) — администрирам (186) — адмирирам (186) — адоптирам (186) — адресирам (186) — адсорбирам (186) — акламирам (186) — аклиматизирам (186) — акомодирам (186) — акомпанирам (186) — акордирам (186) — акостирам (186) — акредитирам (186) — активизирам (186) — активирам (186) — актуализирам (186) — акумулирам (186) — акушерствам (186) — акуширам (186) — акцентирам (186) — акцентувам (186) — алармирам (186) — аленея (160) — алкализирам (186) — алкохолизирам (186) — амалгамирам (186) — амбалирам (186) — амбицирам (186) — американизирам (186) — амнистирам (186) — амортизирам (186) — ампутирам (186) — анализирам (186) — анатемосам (186) — анатемосвам (186) — анатомизирам (186) — ангажирам (186) — анексирам (186) — анестезирам (186) — анимирам (186) — анкетирам (186) — анонсирам (186) — анотирам (186) — анулирам (186) — апелирам (186) — апликирам (186) — аплодирам (186) — апострофирам (186) — апретирам (186) — аранжирам (186) — аргументирам (186) — арестувам (186) — армирам (186) — ароматизирам (186) — артикулирам (186) — артисвам (186) — архивирам (186) — асимилирам (186) — асинхронизирам (186) — асистирам (186) — асоциирам (186) — аспирирам (186) — асфалтирам (186) — атакувам (186) — аташирам (186) — атестирам (186) — атомизирам (186) — атрофирам (186) — аускултирам (186) — аутопсирам (186) — афектирам (186) — афиширам (186) — афоресвам (186) — ахам (186) — ахвам (186) — ахкам (186) — ашладисам (186) — ашладисвам (186)

бабувам (186) — бавя (173) — багря (173) — баданосам (186) — баданосвам (186) — базирам (186) — байцвам (186) — байцувам (186) — бактисам (186) — бактисвам (186) — баламосам (186) — баламосвам (186) — балансирам (186) — балирам (186) — балотирам (186) — балсамирам (186) — балтая (161) — банализирам (186) — банкрутирам (186) — барабаня (174) — барам (186) — барвам (186) — барикадирам (186) — басирам (186) — бастисам (186) — бастисвам (186) — баталясвам (186) — баукам (186) — бая (162) — баялдисвам (186) — бдя (177) — беднея (160) — бедствам (186) — бедствувам (186) — бедя (174) — бездействам (186) — бездействувам (186) — безделнича (176) — безнравствам (186) — безобразнича (176) — безотговорнича (176) — безпокоя (175) — безразсъдствувам (186) — безумствам (186) — безумствувам (186) — безчестя (174) — безчинствам (186) — безчинствувам (186) — бекярствам (186) — бележа (183) — белея (160) — белосам (186) — белосвам (186) — беля (173) — бера (170) — беседвам (186) — беснея (160) — бесувам (186) — беся (173) — бетонирам (186) — бибикам (186) — бивам (186) — бинтовам (186) — бистря (173) — бича (176) — бичувам (186) — бия (163) — благоволя (174) — благоволявам (186) — благоговея (160) — благодаря (174) — благоденствувам (186) — благопожелавам (186) — благоприятствам (186) — благоприятствувам (186) — благославям (187) — благословя (174) — благоустройвам (186) — благоустроя (175) — благоустроявам (186) — благоухая (162) — блажа (176) — блаженствам (186) — блаженствувам (186) — блазня (173) — бламирам (186) — бледнея (160) — бленувам (186) — блесна (152) — блестя (177) — блещукам (186) — блещя (173) — блея (160) — ближа (156) — близвам (186) — близна (152) — близня (174) — бликам (186) — бликвам (186) — бликна (152) — блиндирам (186) — блокирам (186) — блудствувам (186) — блуждая (161) — блъсвам (186) — блъскам (186) — блъсна (152) — блъфирам (186) — блюдолизнича (176) — блясвам (186) — бляскам (186) — боботя (173) — богатея (160) — боготворя (174) — богохулствам (186) — богохулствувам (186) — бода (145) — бодвам (186) — бодна (152) — бодърствам (186) — бодърствувам (186) — бозая (161) — бойкотирам (186) — боклуча (176) — боксирам (186) — боксувам (186) — боледувам (186) — болея (160) — болшевизирам (186) — бомбандирам (186) — бомбардирам (186) — боравя (173) — боричкам (186) — боря (173) — боцвам (186) — боцкам (186) — боцна (152) — боя (175) — боядисам (186) — боядисвам (186) — брадясам (186) — брадясвам (186) — браздя (174) — бракониерствам (186) — бракониерствувам (186) — бракосъчетавам (186) — бракосъчетая (161) — бракувам (186) — браносам (186) — браносвам (186) — бранувам (186) — браня (173) — братувам (186) — бродирам (186) — бродя (173) — бронзирам (186) — бронирам (186) — броширам (186) — броя (175) — бруля (173) — бруся (173) — брутализирам (186) — бръквам (186) — бръкна (152) — бръмвам (186) — бръмкам (186) — бръмна (152) — бръмча (178) — бръсвам (186) — бръскам (186) — бръсна (152) — брътвя (174) — бръчкам (186) — бръщолевя (173) — буботя (173) — будалкам (186) — будувам (186) — будя (173) — буйствам (186) — буйствувам (186) — буксирам (186) — буксувам (186) — бумтя (177) — бунтувам (186) — буренясам (186) — буренясвам (186) — бутам (186) — бутвам (186) — бутилирам (186) — бутна (152) — буторясвам (186) — бухам (186) — бухвам (186) — бухна (152) — бухтя (177) — буча (178) — бушувам (186) — бъбля (173) — бъбря (173) — бъда (143) — бъзвам (186) — бъкам (186) — бълболя (173) — бълбукам (186) — бълвам (186) — българея (160) — бълникам (186) — бълнувам (186) — бърборя (173) — бързам (186) — бъркам (186) — бърникам (186) — бърча (176) — бърша (159) — бъхтя (173) — бюрократизирам (186) — бягам (186) — бялвам (186)

вадя (173) — важа (176) — важнича (176) — вайкам (186) — ваксинирам (186) — валидирам (186) — валоризирам (186) — валцовам (186) — валцувам (186) — валя (174) — валям (187) — вампирясам (186) — вампирясвам (186) — вапсам (186) — вапсвам (186) — варакосам (186) — варакосвам (186) — варварствам (186) — варварствувам (186) — вардя (173) — варирам (186) — варосам (186) — варосвам (186) — варя (174) — ватирам (186) — вая (162) — вбеся (174) — вбесявам (186) — вбивам (186) — вбия (163) — вгледам (186) — вглеждам (186) — вглъбя (174) — вглъбявам (186) — вгнездвам (186) — вгнездя (174) — вгорча (178) — вгорчавам (186) — вградя (174) — вграждам (186) — вгъвам (186) — вгъна (152) — вдавам (186) — вдам (168) — вдетиня (174) — вдетинявам (186) — вдигам (186) — вдигна (152) — вдишам (186) — вдишвам (186) — вдлъбвам (186) — вдлъбна (152) — вдовствувам (186) — вдухам (186) — вдухвам (186) — вдухна (152) — вдълбавам (186) — вдълбая (161) — вдълбоча (176) — вдълбочавам (186) — вдълбя (174) — вдървя (174) — вдървявам (186) — вдъхвам (186) — вдъхна (152) — вдъхновя (174) — вдъхновявам (186) — вдявам (186) — вдяна (153) — вегетирам (186) — веждам (186) — везя (154) — векувам (186) — величая (161) — веля (174) — вентилирам (186) — венчавам (186) — венчая (161) — вербувам (186) — верифицирам (186) — веселя (174) — вестна (152) — вестя (174) — вестявам (186) — веся (173) — ветрея (160) — ветря (173) — вехна (152) — вехтея (160) — вечерям (187) — вещая (161) — вея (164) — вживея (160) — вживявам (186) — взаимодействам (186) — взаимодействувам (186) — взема (171) — вземам (186) — взидам (186) — взиждам (186) — взимам (186) — взирам (186) — взра (150) — взривя (174) — взривявам (186) — вибрирам (186) — вигвам (186) — виделея (160) — видиотя (174) — видиотявам (186) — видоизменя (174) — видоизменявам (186) — видоизменям (187) — видя (181) — виждам (186) — визирам (186) — визитирам (186) — визуализирам (186) — викам (186) — виквам (186) — викна (152) — вилнея (160) — виня (174) — вирвам (186) — вирея (160) — вирна (152) — вироглавствам (186) — виря (173) — висвам (186) — висна (152) — вися (177) — витая (161) — вия (163) — вкаменя (174) — вкаменявам (186) — вкарам (186) — вкарвам (186) — вкисвам (186) — вкиселя (174) — вкиселявам (186) — вкисна (152) — вклещвам (186) — вклещя (173) — включа (176) — включвам (186) — вкова (151) — вковавам (186) — вкокаля (174) — вкокалявам (186) — вкопавам (186) — вкопая (161) — вкопча (176) — вкопчвам (186) — вкоравя (174) — вкоравявам (186) — вкореня (174) — вкоренявам (186) — вкостеня (174) — вкостенявам (186) — вкочанея (160) — вкочаня (174) — вкочанявам (186) — вкочанясам (186) — вкочанясвам (186) — вкусвам (186) — вкуся (173) — влагам (186) — владея (160) — владичествам (186) — влажнея (160) — властвам (186) — властвувам (186) — влача (176) — вледеня (174) — вледенявам (186) — вледя (174) — влезна (152) — влека (149) — влетя (177) — влетявам (186) — влея (164) — вливам (186) — влизам (186) — влитам (186) — влияя (161) — вложа (176) — влоша (176) — влошавам (186) — влудявам (186) — влюбвам (186) — влюбя (173) — вляза (147) — вманиача (176) — вманиачавам (186) — вманиачвам (186) — вменя (174) — вменявам (186) — вмесвам (186) — вмествам (186) — вместя (173) — вмеся (173) — вмета (145) — вметна (152) — вмирисвам (186) — вмириша (159) — вмъквам (186) — вмъкна (152) — вмятам (186) — внасям (187) — внедря (174) — внедрявам (186) — внеса (145a) — вниквам (186) — вникна (152) — внимавам (186) — внуша (176) — внушавам (186) — воалирам (186) — водоснабдя (174) — водоснабдявам (186) — водя (173) — возя (173) — вокализирам (186) — вонея (160) — воня (174) — воювам (186) — впервам (186) — вперя (173) — вперям (187) — впечатля (174) — впечатлявам (186) — впивам (186) — вписвам (186) — впиша (159) — впия (163) — вплета (145) — вплитам (186) — впрегна (152) — впреда (145) — впримча (176) — впримчвам (186) — впръскам (186) — впръсквам (186) — впрягам (186) — впускам (186) — впусна (152) — впущам (186) — впъхвам (186) — вра (150a) — враждувам (186) — вразумя (174) — вразумявам (186) — врасна (152) — враста (145b) — враствам (186) — врачувам (186) — вредя (174) — врежа (157) — вреждам (186) — врека (148) — вресна (152) — вретеня (174) — вретенявам (186) — врещя (177) — вричам (186) — вродя (174) — връзвам (186) — врънкам (186) — врътвам (186) — врътна (152) — връхлетя (177) — връхлетявам (186) — връхлитам (186) — връцвам (186) — връцкам (186) — връцна (152) — връча (176) — връчвам (186) — връщам (186) — вря (177) — врязвам (186) — врякам (186) — вряскам (186) — всадя (174) — всаждам (186) — всека (149) — вселя (174) — вселявам (186) — всея (164) — всичам (186) — вслушам (186) — вслушвам (186) — всмръквам (186) — всмръкна (152) — всмуквам (186) — всмукна (152) — всмуча (155) — всмърдя (174) — всмърдявам (186) — встрастя (174) — встрастявам (186) — встъпвам (186) — встъпя (173) — встъпям (187) — всявам (186) — вталявам (186) — втасам (186) — втасвам (186) — втвърдя (174) — втвърдявам (186) — втека (148) — втелявам (186) — втечня (174) — втечнявам (186) — втикам (186) — втиквам (186) — втикна (152) — втичам (186) — вторача (176) — вторачвам (186) — втренча (176) — втренчвам (186) — втреса (145a) — втрещвам (186) — втрещя (177) — втрещявам (186) — втривам (186) — втрисам (186) — втрия (163) — втръсвам (186) — втръсна (152) — втурвам (186) — втурна (152) — втъка (167) — втъкавам (186) — втъквам (186) — втъкна (152) — втълпя (174) — втълпявам (186) — вулгаризирам (186) — вулканизирам (186) — вцепенея (160) — вцепеня (174) — вцепенявам (186) — вчепкам (186) — вчепквам (186) — вчесвам (186) — вчета (145) — вчеша (159) — вчовеча (176) — вчовечавам (186) — вшивам (186) — вшия (163) — въведа (145) — въвеждам (186) — въвирам (186) — въвлека (149) — въвличам (186) — въвонея (160) — въвоня (174) — въвонявам (186) — въвра (150a) — въдворя (174) — въдворявам (186) — въдя (173) — възбудя (173) — възбуждам (186) — възбунтувам (186) — възваря (174) — възварявам (186) — възведа (145) — възвелича (176) — възвеличавам (186) — възвестя (174) — възвестявам (186) — възвивам (186) — възвирам (186) — възвися (174) — възвисявам (186) — възвиша (176) — възвишавам (186) — възвия (163) — възвръщам (186) — възвря (177) — възвърна (152) — възглавя (174) — възглавявам (186) — възглася (174) — възгласявам (186) — възгласям (187) — възголемявам (186) — възгордея (160) — възгордявам (186) — въздам (168) — въздействам (186) — въздействувам (186) — въздигам (186) — въздигна (152) — въздишам (186) — въздържа (179) — въздържам (186) — въздъхвам (186) — въздъхна (152) — въззема (171) — възземам (186) — възкача (176) — възкачвам (186) — възкликвам (186) — възкликна (152) — възклицавам (186) — възкреся (174) — възкресявам (186) — възкръсвам (186) — възкръсна (152) — възлагам (186) — възлизам (186) — възложа (176) — възлюбвам (186) — възлюбя (173) — възляза (147) — възмездя (174) — възмездявам (186) — възмечтая (161) — възмогвам (186) — възмогна (152) — възмутя (174) — възмущавам (186) — възмъжавам (186) — възмъжея (160a) — възнаградя (174) — възнаграждавам (186) — възнамерявам (186) — възнасям (187) — възнегодувам (186) — възнеса (145a) — възниквам (186) — възникна (152) — възобновя (174) — възобновявам (186) — възпаля (174) — възпалявам (186) — възпея (164) — възпирам (186) — възпитавам (186) — възпитам (186) — възпламеня (174) — възпламенявам (186) — възползвам (186) — възползувам (186) — възпоменавам (186) — възпра (150) — възправя (173) — възправям (187) — възпрепятствам (186) — възпрепятствувам (186) — възприема (171) — възприемам (186) — възпроизведа (145) — възпроизвеждам (186) — възпротивя (174) — възпротивявам (186) — възпявам (186) — възрадвам (186) — възраждам (186) — възразя (174) — възразявам (186) — възродя (174) — възродявам (186) — възроптавам (186) — възроптая (161) — възседна (152) — възставам (186) — възстановя (174) — възстановявам (186) — възсъздавам (186) — възсъздам (168) — възсядам (186) — възторгвам (186) — възтържествувам (186) — възхваля (173) — възхвалявам (186) — възхвалям (187) — възхитя (174) — възхищавам (186) — възцаря (174) — възцарявам (186) — вълнувам (186) — въобразя (174) — въобразявам (186) — въодушевя (174) — въодушевявам (186) — въоръжа (176) — въоръжавам (186) — въплътя (174) — въплътявам (186) — въплъщавам (186) — вървя (177) — въргалям (187) — вържа (156) — вързвам (186) — върлувам (186) — върна (152) — въртя (177) — върша (176) — вършея (160a) — въставам (186) — въстана (152) — въся (173) — въшлясам (186) — въшлясвам (186) — вям (169) — вярвам (186)

гаврътвам (186) — гаврътна (152) — гавря (173) — гадая (161) — гадя (173) — газирам (186) — газя (173) — галванизирам (186) — галопирам (186) — галя (173) — гангренясам (186) — гангренясвам (186) — гарантирам (186) — гарирам (186) — гарнирам (186) — гасна (152) — гастролирам (186) — гася (174) — гевезя (174) — генерализирам (186) — генерирам (186) — гепя (173) — германизирам (186) — гиздя (173) — гилотинирам (186) — гина (152) — гипсирам (186) — главоболя (177) — главозамайвам (186) — главозамая (162) — главя (174) — главявам (186) — глаголствам (186) — гладувам (186) — гладя (173) — глазирам (186) — гланцирам (186) — гласоподавам (186) — гласувам (186) — глася (174) — гледам (186) — гледжосам (186) — гледжосвам (186) — гледна (152) — глезя (173) — глобя (174) — глобявам (186) — глождя (173) — глозгам (186) — глумя (174) — глушея (160a) — глътвам (186) — глътна (152) — глъхна (152) — гмурвам (186) — гмуркам (186) — гмурна (152) — гневя (174) — гнездя (174) — гнетя (174) — гния (163) — гноя (175) — гноясам (186) — гноясвам (186) — гнуся (174) — говея (160) — говоря (173) — годя (174) — годявам (186) — големея (160) — големя (174) — голея (160) — гоня (173) — гордея (160) — горещя (174) — горча (178) — горя (177) — господарствам (186) — господарувам (186) — господствам (186) — господствувам (186) — гостувам (186) — гостя (174) — готвя (173) — гофрирам (186) — гощавам (186) — гоя (175) — грабвам (186) — грабителствам (186) — грабна (152) — грабя (173) — гравирам (186) — гравитирам (186) — градирам (186) — градуирам (186) — градя (174) — гражданея (160) — гракам (186) — граквам (186) — гракна (152) — грамадя (174) — гранича (176) — гранулирам (186) — граня (174) — гранясам (186) — гранясвам (186) — грапя (173) — грача (176) — греба (151) — гребвам (186) — гребна (152) — грейвам (186) — грейна (152) — гресирам (186) — греша (176) — грея (160) — грижа (176) — гриза (151) — гризвам (186) — гризна (152) — гримаснича (176) — гримирам (186) — грознея (160) — грозя (174) — громя (174) — грохам (186) — грохвам (186) — грохна (152) — грохотя (173) — грубиянствувам (186) — грундирам (186) — групирам (186) — грухам (186) — грухтя (177) — гръмвам (186) — гръмна (152) — губя (173) — гугукам (186) — гукам (186) — гуляя (161) — гумирам (186) — гурелясам (186) — гурелясвам (186) — гуркам (186) — гуша (176) — гушвам (186) — гушкам (186) — гушна (152) — гъбясам (186) — гъбясвам (186) — гъгна (152) — гъделичкам (186) — гъзурча (176) — гъкам (186) — гъквам (186) — гълтам (186) — гълча (178) — гъмжа (178) — гъна (152) — гърбя (173) — гъргоря (173) — гърля (173) — гърмя (177) — гърна (152) — гърча (176) — гърчея (160) — гъстея (160) — гътам (186) — гътвам (186) — гътна (152)

давам (186) — давя (173) — дам (168) — дамгосам (186) — дамгосвам (186) — дарувам (186) — даря (174) — дарявам (186) — даскалувам (186) — датирам (186) — движа (176) — двоумя (174) — двоя (175) — двуличнича (176) — деактивирам (186) — дебаркирам (186) — дебатирам (186) — дебелея (160) — деблокирам (186) — дебна (152) — дебютирам (186) — девалвирам (186) — девокализирам (186) — дегазирам (186) — дегенерирам (186) — дегизирам (186) — деградирам (186) — дегустирам (186) — дежуря (173) — дезавуирам (186) — дезакордирам (186) — дезертирам (186) — дезинтегрирам (186) — дезинтересирам (186) — дезинфектирам (186) — дезинфекцирам (186) — дезинформирам (186) — дезоксидирам (186) — дезорганизирам (186) — дезориентирам (186) — деинициализирам (186) — деинсталирам (186) — действам (186) — действувам (186) — декапирам (186) — декарбонизирам (186) — декламирам (186) — декларирам (186) — декласирам (186) — декодирам (186) — декомпресирам (186) — декорирам (186) — декретирам (186) — делегирам (186) — деля (174) — демагнитизирам (186) — демагогствам (186) — демагогствувам (186) — демаскирам (186) — дематериализирам (186) — демилитаризирам (186) — демобилизирам (186) — демодирам (186) — демодулирам (186) — демократизирам (186) — демонетизирам (186) — демонстрирам (186) — демонтирам (186) — деморализирам (186) — денатурализирам (186) — денатурирам (186) — денационализирам (186) — денацифицирам (186) — денивелирам (186) — денонсирам (186) — денувам (186) — деоксидирам (186) — депозирам (186) — деполяризирам (186) — депонирам (186) — депортирам (186) — депресирам (186) — дера (170) — дерайлирам (186) — деребействувам (186) — дерзая (161) — десинтезирам (186) — десинхронизирам (186) — дестилирам (186) — детайлирам (186) — детектирам (186) — детерминирам (186) — детонирам (186) — детронирам (186) — дефилирам (186) — дефинирам (186) — дефлорирам (186) — деформирам (186) — дехерметизирам (186) — дехидрирам (186) — децентрализирам (186) — децентрирам (186) — дециграм (186) — дешифрирам (186) — джавкам (186) — джапам (186) — джасвам (186) — джаскам (186) — джасна (152) — джиросам (186) — джиросвам (186) — джуркам (186) — дзънкам (186) — дивея (160) — дивя (174) — дигам (186) — дигна (152) — диктувам (186) — димя (174) — дипломирам (186) — дипля (173) — директорствам (186) — дирижирам (186) — диря (173) — дисимилирам (186) — дисквалифицирам (186) — дисконтирам (186) — дискредитирам (186) — дискретизирам (186) — дискриминирам (186) — дискутирам (186) — дислокирам (186) — диспутирам (186) — дистанцирам (186) — дисциплинирам (186) — диференцирам (186) — дифуидирам (186) — дишам (186) — добавя (173) — добавям (187) — добера (170) — добивам (186) — добирам (186) — добия (163) — доближа (176) — доближавам (186) — доброя (175) — добрувам (186) — добърша (159) — доваря (174) — доварявам (186) — доведа (145) — довеждам (186) — доверя (174) — доверявам (186) — довечерям (187) — довея (160) — довия (163) — довлека (149) — довличам (186) — довозвам (186) — доволствам (186) — довтасам (186) — довтасвам (186) — довържа (156) — довърша (176) — довършавам (186) — довършвам (186) — довършея (160a) — довявам (186) — догадя (173) — догаждам (186) — догарям (187) — догледам (186) — доглеждам (186) — догневя (174) — догневявам (186) — догнусявам (186) — договарям (187) — договоря (173) — догонвам (186) — догоня (173) — догоря (174) — догрея (160) — догризвам (186) — додавам (186) — додам (168) — додейвам (186) — додера (170) — додея (160) — додъвквам (186) — додявам (186) — додялам (186) — додяна (153) — дожаля (173) — дожалявам (186) — доживея (160) — доживявам (186) — дозволявам (186) — дозирам (186) — дозрея (160) — дозрявам (186) — доигравам (186) — доизкажа (156) — доизказвам (186) — доизкарам (186) — доизкарвам (186) — доизкусурявам (186) — доизлежа (178) — доизлежавам (186) — доизлея (164) — доизмислям (187) — доизносвам (186) — доизнося (173) — доизпея (164) — доизпивам (186) — доизпипвам (186) — доизпитам (186) — доизпиша (159) — доизпия (163) — доизплатя (174) — доизплащам (186) — доизпълвам (186) — доизработвам (186) — доизричам (186) — доизсека (149) — доизслужа (176) — доизслужвам (186) — доизслушам (186) — доизслушвам (186) — доизсмуквам (186) — доизчаквам (186) — доизяждам (186) — доизям (169) — доизясня (174) — доизяснявам (186) — дойда (146a) — докажа (156) — доказвам (186) — докарам (186) — докарвам (186) — докача (176) — докачам (186) — докачвам (186) — докладвам (186) — докова (151) — доковавам (186) — доколя (185) — докопам (186) — докопая (161) — докопвам (186) — докосвам (186) — докосна (152) — докося (174) — докривявам (186) — документирам (186) — докъсвам (186) — долавям (187) — долагам (186) — долазвам (186) — долепвам (186) — долепя (174) — долепям (187) — долетя (177) — долетявам (186) — долея (164) — доливам (186) — долитам (186) — доловя (174) — доложа (176) — долютя (174) — домажа (156) — домакинствам (186) — домеля (184) — домета (145) — домилея (160) — домилявам (186) — доминирам (186) — домитам (186) — домия (163) — домогвам (186) — домогна (152) — домъквам (186) — домъкна (152) — домъчнея (160) — домъчнявам (186) — донадя (173) — донаждам (186) — доналивам (186) — донапиша (159) — донапълвам (186) — донасям (187) — донеса (145a) — донижа (156) — доносвам (186) — доноснича (176) — донося (173) — дообмисля (173) — дообработвам (186) — дообъркам (186) — дообясня (174) — дообяснявам (186) — доогладя (173) — дооглаждам (186) — дооздравея (160) — дооздравявам (186) — дооформя (173) — дооформявам (186) — дооформям (187) — дооценя (174) — дооценявам (186) — допадам (186) — допадна (152) — допека (148) — допера (170) — допечатам (186) — допечатвам (186) — допечатя (173) — допея (164) — допивам (186) — допилея (160) — допилявам (186) — допипам (186) — допипвам (186) — допирам (186) — дописвам (186) — допитам (186) — допитвам (186) — допичам (186) — допиша (159) — допия (163) — доплавам (186) — доплатя (174) — доплача (155) — доплащам (186) — доплета (145) — доплитам (186) — доплувам (186) — доповръщам (186) — допра (150) — доправя (173) — доправям (187) — допреда (145) — допредам (168) — допринасям (187) — допринеса (145a) — допрочета (145) — допрочитам (186) — допускам (186) — допусна (152) — допуша (176) — допушвам (186) — допущам (186) — допълвам (186) — допълзя (177) — допълзявам (186) — допълня (173) — допълням (187) — допържа (176) — допържвам (186) — доработвам (186) — доработя (173) — доразбера (170) — доразбивам (186) — доразбирам (186) — доразвивам (186) — доразвия (163) — доразкажа (156) — доразказвам (186) — доразкривам (186) — доразкрия (163) — доразработвам (186) — доразработя (173) — дораста (145b) — дораствам (186) — доредя (174) — дорежа (157) — дореждам (186) — дорека (148) — дореша (176) — дорутвам (186) — досадя (174) — досаждам (186) — досвидявам (186) — досегна (152) — доседя (177) — доседявам (186) — досека (149) — досетя (173) — досещам (186) — досея (164) — досипвам (186) — досипя (154) — доскубвам (186) — доскучая (161) — дослужа (176) — дослужвам (186) — дослушам (186) — дослушвам (186) — досмешавам (186) — досмуквам (186) — доспивам (186) — доспя (182) — досрамя (174) — досрамявам (186) — досрутя (173) — доставя (173) — доставям (187) — достигам (186) — достигна (152) — достопя (174) — достоя (180) — достоявам (186) — достраша (176) — дострашавам (186) — достроя (175) — достроявам (186) — досуша (176) — досушавам (186) — досърбам (186) — досъхвам (186) — досягам (186) — дотам (186) — дотегля (173) — дотеглям (187) — дотегна (152) — дотежа (178) — дотека (148) — дотикам (186) — дотиквам (186) — дотичам (186) — дотичвам (186) — дотлея (160) — дотлявам (186) — дотоварвам (186) — дотоваря (173) — дотрайвам (186) — дотрая (162) — дотрябвам (186) — дотъка (167) — дотъкмя (174) — дотъкмявам (186) — дотърча (178) — дотърчавам (186) — дотътрузвам (186) — дотътря (173) — дотътрям (187) — дотягам (186) — доубивам (186) — доубия (163) — доугоя (175) — доугоявам (186) — доумъртвя (174) — доумъртвявам (186) — доумявам (186) — доунищожа (176) — доунищожавам (186) — доутоля (174) — доуча (176) — доучвам (186) — дохвърчавам (186) — дохождам (186) — дохранвам (186) — дохраня (173) — доцеждам (186) — дочакам (186) — дочаквам (186) — дочернея (160) — дочета (145) — дочитам (186) — дочувам (186) — дочупвам (186) — дочуя (163) — доя (175) — доядам (186) — дояждам (186) — доям (169) — дразня (173) — драматизирам (186) — драпам (186) — драпирам (186) — драсвам (186) — драскам (186) — драсквам (186) — драскотя (173) — драсна (152) — дращя (173) — дремвам (186) — дремна (152) — дремя (154) — дренирам (186) — дресирам (186) — дриблирам (186) — дрискам (186) — дробя (174) — дроселирам (186) — другарувам (186) — дружа (178) — друсам (186) — друсвам (186) — друскам (186) — друсна (152) — дръгна (152) — дръзвам (186) — дръзна (152) — дрънвам (186) — дрънкам (186) — дрънна (152) — дрънча (178) — дръпвам (186) — дръпна (152) — дрямвам (186) — дублирам (186) — дуелирам (186) — думам (186) — думкам (186) — думна (152) — дупча (176) — духам (186) — духвам (186) — духна (152) — душа (176) — дуя (163) — дъвча (155) — дъждувам (186) — дълбая (161) — дължа (178) — дъня (173) — дърдоря (173) — държа (179) — държам (186) — дърля (173) — дърпам (186) — дъртея (160) — дъхам (186) — дъхвам (186) — дъхна (152) — дюдюкам (186) — дюлгерствам (186) — дявам (186) — дяволувам (186) — дялам (186) — дялкам (186) — дяна (153)

E (186) - евакуирам (186) — еволюирам (186) — европеизирам (186) — едрея (160) — ежа (176) — екам (186) — еквам (186) — екзалтирам (186) — екзекутирам (186) — екипирам (186) — екна (152) — екранизирам (186) — екранирам (186) — експатрирам (186) — експедирам (186) — експериментирам (186) — експлоатирам (186) — експлодирам (186) — експонирам (186) — експортирам (186) — експроприирам (186) — експулсирам (186) — екстернирам (186) — екстрадирам (186) — екстраполирам (186) — екстрахирам (186) — електризирам (186) — електрифицирам (186) — електролизирам (186) — елиминирам (186) — елинизирам (186) — емайлирам (186) — еманципирам (186) — емвам (186) — емигрирам (186) — емна (152) — емулгирам (186) — емулирам (186) — ентусиазирам (186) — ергенея (160) — ергенствам (186) — ергенувам (186) — еродирам (186) — ескалирам (186) — ескортирам (186) — етатизирам (186) — етикетирам (186) — ехтя (177) — еча (178) — ешелонирам (186)- епилирам (186) еба (186)

жабуркам (186) — жабуря (173) — жабясам (186) — жабясвам (186) — жаднея (160) — жадувам (186) — жалвам (186) — жалея (164) — жаля (173) — жвакам (186) — жегвам (186) — жегна (152) — желая (161) — желирам (186) — жена (152) — женя (173) — жертвам (186) — жертвувам (186) — жестикулирам (186) — живвам (186) — живея (160) — живуркам (186) — живявам (186) — жигосам (186) — жигосвам (186) — жилвам (186) — жилна (152) — жиля (173) — жиросам (186) — жлътвам (186) — жлътна (152) — жонглирам (186) — жребя (173) — жужа (178) — жужукам (186) — жулвам (186) — жулна (152) — жуля (173) — жумя (174) — жълтея (160) — жъна (152)

заангажирам (186) — заангажирвам (186) — забавлявам (186) — забавя (173) — забавям (187) — забарабаня (174) — забарабаням (187) — забатача (176) — забатачвам (186) — забегна (152) — забелвам (186) — забележа (183) — забелея (160) — забеля (173) — забелязвам (186) — забелям (187) — забера (170) — забивам (186) — забирам (186) — забия (163) — заблажа (176) — заблажавам (186) — заблажвам (186) — заблазявам (186) — заблатя (174) — заблейвам (186) — заблестя (177) — заблестявам (186) — заблея (160) — заблудя (174) — заблуждавам (186) — заблъскам (186) — заблъсквам (186) — забоботя (173) — забогатея (160) — забогатявам (186) — забода (145) — забождам (186) — заболея (160) — заболявам (186) — заборчея (160) — заборчлея (160) — заборчлявам (186) — заборя (173) — забравя (173) — забравям (187) — забрадя (174) — забраждам (186) — забраня (174) — забранявам (186) — забраням (187) — забременея (160) — забременявам (186) — забримча (176) — забримчвам (186) — забръмча (178) — забръмчавам (186) — забръщолевя (173) — забулвам (186) — забуля (173) — забулям (187) — забумтя (177) — забумтявам (186) — забутам (186) — забутвам (186) — забуча (178) — забучавам (186) — забучвам (186) — забушувам (186) — забълбукам (186) — забълвам (186) — забързам (186) — забързвам (186) — забъркам (186) — забърквам (186) — забърсвам (186) — забърша (159) — забягам (186) — забягвам (186) — забягна (152a) — завайкам (186) — заваля (174) — завалявам (186) — завалям (187) — заварвам (186) — завардвам (186) — завардя (173) — завардям (187) — заваркам (186) — заваря (174) — заварявам (186) — заварям (187) — заведа (145) — завеждам (186) — завербувам (186) — заверя (174) — заверявам (186) — завеся (173) — завехна (152) — завещавам (186) — завещая (161) — завея (164) — завзема (171) — завземам (186) — завивам (186) — завидя (181) — завиждам (186) — завинтвам (186) — завинтя (173) — завирам (186) — завирвам (186) — завиря (174) — завися (173) — завитля (173) — завиша (176) — завия (163) — завладея (160) — завладявам (186) — завлека (149) — завличам (186) — заводя (173) — завонея (160) — завоня (174) — завонявам (186) — завоювам (186) — завра (150a) — заврещя (177) — заврънкам (186) — заврънквам (186) — завръщам (186) — завтека (148) — завтичам (186) — завтичвам (186) — завтъквам (186) — завтъкна (152) — завъдя (173) — завъждам (186) — завържа (156) — завързвам (186) — завърна (152) — завъртам (186) — завъртвам (186) — завъртя (177) — завъртявам (186) — завърша (176) — завършвам (186) — завявам (186) — завяхвам (186) — загазвам (186) — загазя (173) — загарям (187) — загасвам (186) — загасна (152) — загася (174) — загасявам (186) — загасям (187) — загатвам (186) — загатна (152) — загащвам (186) — загащя (173) — загивам (186) — загина (152) — заглавиквам (186) — заглавя (174) — загладя (173) — заглаждам (186) — загледам (186) — заглеждам (186) — заглозгвам (186) — заглуша (176) — заглушавам (186) — заглушея (160a) — заглъхвам (186) — заглъхна (152) — загнездвам (186) — загнездя (174) — загнездям (187) — загнивам (186) — загния (163) — загноя (175) — загноявам (186) — загноясам (186) — загноясвам (186) — заговарям (187) — заговея (160) — заговорвам (186) — заговорнича (176) — заговоря (173) — заговявам (186) — заголвам (186) — заголя (173) — загорещявам (186) — загоря (174) — загорявам (186) — загоя (175) — заграбвам (186) — заграбя (173) — заградя (174) — заграждам (186) — загракам (186) — заграквам (186) — заграча (176) — загреба (151) — загребвам (186) — загрея (160) — загрибам (186) — загрижа (176) — загрижвам (186) — загриза (151) — загризвам (186) — загрозя (174) — загрозявам (186) — загрубея (160) — загрубявам (186) — загръщам (186) — загрявам (186) — загубвам (186) — загубя (173) — загъвам (186) — загъмжавам (186) — загъна (152) — загърбвам (186) — загърбя (173) — загърля (173) — загърлям (187) — загърмя (177) — загърмявам (186) — загърна (152) — загърча (176) — задавам (186) — задавя (173) — задавям (187) — задам (168) — задвижа (176) — задвижвам (186) — задействам (186) — задействувам (186) — заделя (174) — заделям (187) — задера (170) — задигам (186) — задигна (152) — задимя (174) — задимявам (186) — задирам (186) — задиря (173) — задирям (187) — задишам (186) — задлъжнея (160) — задлъжнявам (186) — задмина (152) — задминавам (186) — задоволя (174) — задоволявам (186) — задомя (174) — задомявам (186) — задоя (175) — задраскам (186) — задрасквам (186) — задращя (173) — задремвам (186) — задремя (154) — задрусам (186) — задрусвам (186) — задрънкам (186) — задрънквам (186) — задрънча (178) — задрънчавам (186) — задръствам (186) — задръстя (173) — задръстям (187) — задрямвам (186) — задухам (186) — задухвам (186) — задуша (176) — задушавам (186) — задушвам (186) — задуя (163) — задъвча (155) — задълбавам (186) — задълбая (161) — задълбоча (176) — задълбочавам (186) — задължа (178) — задължавам (186) — задънвам (186) — задъня (173) — задъням (187) — задържа (179) — задържам (186) — задърпам (186) — задърпвам (186) — задъхам (186) — задъхвам (186) — задявам (186) — задяна (153) — заеквам (186) — заекна (152) — заема (171) — заемам (186) — заехтя (177) — заехтявам (186) — заечавам (186) — зажаднея (160) — зажаднявам (186) — зажаля (173) — заженвам (186) — заженя (173) — заживея (160) — заживявам (186) — зажумя (174) — зажумявам (186) — зажълтея (160) — зажълтявам (186) — зажъна (152) — зазвуча (178) — зазвучавам (186) — зазвъня (177) — зазвънявам (186) — заздравея (160) — заздравя (174) — заздравявам (186) — заземя (174) — заземявам (186) — зазидам (186) — зазиждам (186) — зазимя (174) — зазимявам (186) — зазоря (174) — зазорявам (186) — зазубря (173) — зазубрям (187) — зазяпам (186) — зазяпвам (186) — заигравам (186) — заиграя (161) — заизвивам (186) — заизвия (163) — заиздигам (186) — заизкачвам (186) — заизливам (186) — заизлизам (186) — заизмъквам (186) — заизнизвам (186) — заимствам (186) — заимствувам (186) — заинатя (174) — заинатявам (186) — заинтересувам (186) — заинтригувам (186) — зайда (146a) — закажа (156) — закалугеря (174) — закалугерявам (186) — закаля (174) — закалявам (186) — закалям (187) — заканвам (186) — заканя (173) — заканям (187) — закапвам (186) — закапя (154) — закапям (187) — закарам (186) — закарвам (186) — закатеря (173) — закахъря (173) — закахърявам (186) — закача (176) — закачам (186) — закачвам (186) — закашлям (187) — заквича (178) — заквичавам (186) — закикотвам (186) — закикотя (173) — закимам (186) — закипя (177) — закипявам (186) — закисвам (186) — закича (176) — закичвам (186) — закланям (187) — заклатушкам (186) — заклатя (173) — заклащам (186) — заклевам (186) — заклеймя (174) — заклеймявам (186) — заклепвам (186) — заклепя (154) — заклещвам (186) — заклещя (173) — заклимам (186) — заклимвам (186) — заклинам (186) — заклинвам (186) — заклиня (173) — заклокам (186) — заклокоча (176) — заклюмам (186) — заклюмвам (186) — заключа (176) — заключавам (186) — заключвам (186) — закова (151) — заковавам (186) — закодирам (186) — заколвам (186) — заколя (185) — законодателствувам (186) — закопавам (186) — закопая (161) — закопнея (160) — закопнявам (186) — закопчавам (186) — закопчая (161) — закопчея (160a) — закоравея (160) — закоравявам (186) — закореня (174) — закоренявам (186) — закостенея (160) — закостенявам (186) — закося (174) — закотвя (173) — закотвям (187) — закрача (176) — закрачвам (186) — закрепвам (186) — закрепна (152) — закрепостя (174) — закрепостявам (186) — закрепя (174) — закрепявам (186) — закрещя (177) — закрещявам (186) — закривам (186) — закривя (174) — закривявам (186) — закриля (174) — закрилям (187) — закрия (163) — закръгля (174) — закръглявам (186) — закръглям (187) — закръствам (186) — закръстя (173) — закрякам (186) — закряквам (186) — закряскам (186) — закрясквам (186) — закудкудякам (186) — закупвам (186) — закупувам (186) — закупя (173) — закусвам (186) — закуся (173) — закуцам (186) — закуцвам (186) — закуцукам (186) — закуча (176) — закучвам (186) — закъдря (173) — закъдрям (187) — закъкря (173) — закъкрям (187) — закълна (172) — закънтя (177) — закънтявам (186) — закърмя (173) — закърмям (187) — закърнея (160) — закърнявам (186) — закърпвам (186) — закърпя (173) — закъртвам (186) — закъртя (173) — закърша (176) — закършвам (186) — закъсам (186) — закъсвам (186) — закъснея (160) — закъснявам (186) — закътам (186) — закътвам (186) — залавям (187) — залагам (186) — залайвам (186) — залапам (186) — залапвам (186) — залая (162) — залегна (152) — заледенея (160) — заледя (174) — заледявам (186) — залежа (178) — залежавам (186) — залепвам (186) — залепна (152) — залепя (174) — залепям (187) — залеся (174) — залесявам (186) — залетя (177) — залетявам (186) — залея (164) — заливам (186) — залижа (156) — зализвам (186) — залинея (160) — залинявам (186) — залисам (186) — залисвам (186) — залитам (186) — залитна (152) — залича (176) — заличавам (186) — заловя (174) — заложа (176) — залоствам (186) — залостя (173) — залоя (175) — залудея (160) — залутам (186) — залутвам (186) — залъгвам (186) — залъжа (158) — залюбвам (186) — залюбувам (186) — залюбя (173) — залюлея (160) — залюлявам (186) — залютея (160) — залютя (174) — залютявам (186) — залюшкам (186) — залющвам (186) — залющя (173) — залягам (186) — заляза (147) — залязвам (186) — замажа (156) — замазвам (186) — замайвам (186) — замаскирам (186) — замаскирвам (186) — замахам (186) — замахвам (186) — замахна (152) — замацам (186) — замацвам (186) — замая (162) — замезвам (186) — замеля (184) — заменя (174) — заменявам (186) — заменям (187) — замервам (186) — замеря (173) — замерям (187) — замесвам (186) — замествам (186) — заместя (173) — замеся (173) — замета (145) — заметна (152) — замечтавам (186) — замечтая (161) — замивам (186) — замигам (186) — замижа (178) — замижавам (186) — замина (152) — заминавам (186) — замирам (186) — замирисвам (186) — замириша (159) — замисля (173) — замислям (187) — замитам (186) — замия (163) — замлъквам (186) — замлъкна (152) — замогвам (186) — замогна (152) — замолвам (186) — замоля (173) — замомея (160) — замомявам (186) — заморя (174) — заморявам (186) — замотавам (186) — замотая (161) — замра (150a) — замразя (174) — замразявам (186) — замрежа (176) — замрежвам (186) — замръзвам (186) — замръзна (152) — замръквам (186) — замръкна (152) — замрънкам (186) — замъгля (174) — замъглявам (186) — замъждея (160) — замъждукам (186) — замъквам (186) — замъкна (152) — замълча (178) — замълчавам (186) — замънкам (186) — замънквам (186) — замърдам (186) — замърдвам (186) — замърморвам (186) — замърморя (173) — замърся (174) — замърсявам (186) — замътвам (186) — замътя (173) — замъча (176) — замязам (186) — замязвам (186) — замятам (186) — занавличам (186) — занадничам (186) — занареждам (186) — занасям (187) — занемаря (174) — занемарявам (186) — занемарям (187) — занемея (160) — занемявам (186) — занеса (145a) — занижа (156) — занизвам (186) — занимавам (186) — занимая (161) — занитвам (186) — заничам (186) — заносвам (186) — занося (173) — заобикалям (187) — заобиквам (186) — заобиколя (174) — заобичам (186) — заоблачавам (186) — заобля (173) — заоблям (187) — заобръщам (186) — заобяснявам (186) — заоглеждам (186) — заозъртам (186) — заозъртвам (186) — заопипвам (186) — заоправдавам (186) — заоправя (173) — заора (151) — заоравам (186) — заостря (173) — заострям (187) — заотвивам (186) — заотеквам (186) — заотключвам (186) — заоткрехвам (186) — заотстъпвам (186) — заохкам (186) — заохквам (186) — западам (186) — западна (152) — запазвам (186) — запазя (173) — запалвам (186) — запаля (173) — запалям (187) — запаметя (174) — запаметявам (186) — запарвам (186) — запаря (173) — запаса (145a) — запасвам (186) — запася (174) — запасявам (186) — запаша (159) — запека (148) — запелтеча (176) — запенвам (186) — запеня (173) — запеням (187) — запера (170) — заперча (176) — запечатам (186) — запечатвам (186) — запечатя (173) — запечеля (173) — запея (164) — запивам (186) — запилея (160) — запилявам (186) — запирам (186) — записвам (186) — запискам (186) — запитам (186) — запитвам (186) — запичам (186) — запиша (159) — запищя (177) — запищявам (186) — запия (163) — запладня (174) — запладнявам (186) — заплаквам (186) — запламтя (177) — запламтявам (186) — запланирам (186) — запланувам (186) — заплатя (174) — заплача (155) — заплаша (176) — заплашвам (186) — заплащам (186) — запленя (174) — запленявам (186) — заплесвам (186) — заплескам (186) — заплесквам (186) — заплесна (152) — заплета (145) — заплискам (186) — заплитам (186) — заплувам (186) — заплювам (186) — заплющя (177) — заплющявам (186) — заплюя (163) — запляскам (186) — запобутвам (186) — заповядам (186) — заповядвам (186) — заподозирам (186) — заподозра (150) — заподскачам (186) — заподсмърчам (186) — запознавам (186) — запозная (161a) — запойвам (186) — запокитвам (186) — запокитя (173) — запомня (173) — запомням (187) — запопвам (186) — запопя (173) — запорвам (186) — запорирам (186) — запоря (173) — запоствам (186) — запостя (174) — запотя (174) — запотявам (186) — започвам (186) — започна (152) — запоя (175) — запоявам (186) — запра (150) — заправя (173) — заправям (187) — запразня (174) — запразнявам (186) — запратя (173) — запраша (176) — запрашвам (186) — запращам (186) — запращя (177) — запращявам (186) — запревивам (186) — запрегна (152) — запреда (145) — запрелиствам (186) — запрелистя (173) — запремятам (186) — запрепасвам (186) — запретвам (186) — запретна (152) — запретя (174) — запретявам (186) — запреча (176) — запречвам (186) — запрещавам (186) — заприглаждам (186) — заприготвя (173) — запридам (186) — заприиждам (186) — заприкажа (156) — заприказвам (186) — заприклякам (186) — заприличам (186) — заприличвам (186) — запримча (176) — запримчвам (186) — заприпкам (186) — заприпквам (186) — запристигам (186) — запристъпвам (186) — заприщвам (186) — заприщя (173) — запролетявам (186) — запромъквам (186) — запротестирам (186) — запръскам (186) — запръсквам (186) — запрягам (186) — запрятам (186) — запсувам (186) — заптисвам (186) — запусна (152) — запустея (160) — запустя (174) — запустявам (186) — запуша (176) — запушвам (186) — запъвам (186) — запълвам (186) — запълзя (177) — запълзявам (186) — запълня (173) — запъна (152) — запържа (176) — запържвам (186) — запърхам (186) — запътвам (186) — запътя (173) — запъхам (186) — запъхтя (177) — запъхтявам (186) — запъшкам (186) — запъшквам (186) — запявам (186) — заработвам (186) — заработя (173) — заравня (174) — заравнявам (186) — заравням (187) — заравям (187) — зарадвам (186) — зараждам (186) — заразглеждам (186) — заразказвам (186) — заразлиствам (186) — заразмахвам (186) — заразнасям (187) — заразпитвам (186) — заразправя (173) — заразправям (187) — заразсъбличам (186) — заразтривам (186) — заразя (174) — заразявам (186) — зарасна (152) — зараста (145b) — зараствам (186) — зарева (151) — заревавам (186) — зарегистрирам (186) — заредя (174) — зарежа (157) — зареждам (186) — зарека (148) — зареча (155) — зареша (159) — зарея (164) — зарибя (173) — зарибявам (186) — заривам (186) — заридавам (186) — заридая (161) — зарина (152) — заритам (186) — заричам (186) — зария (163) — заробвам (186) — заробя (173) — заровичкам (186) — заровя (173) — зародя (174) — зарозовея (160) — зарозовявам (186) — заромоня (173) — заронвам (186) — зароня (173) — заросявам (186) — зароя (175) — заруменея (160) — заруменявам (186) — заръкомахам (186) — заръкопляскам (186) — заръмжа (178) — заръмжавам (186) — заръмя (174) — заръмявам (186) — заръфам (186) — заръфвам (186) — заръчам (186) — заръчвам (186) — зарязвам (186) — засадя (174) — засаждам (186) — засветя (174) — засвидетелствам (186) — засвидетелствувам (186) — засвирвам (186) — засвиря (173) — засвоя (175) — засвоявам (186) — засвяткам (186) — засегна (152) — заседавам (186) — заседна (152) — заседя (177) — заседявам (186) — засека (149) — заселвам (186) — заселя (173) — заселявам (186) — засенча (176) — засенчвам (186) — засеня (174) — засея (164) — засилвам (186) — засиля (173) — засинея (160) — засинявам (186) — засипвам (186) — засипя (154) — заситня (173) — заситнявам (186) — заситя (173) — засичам (186) — засищам (186) — засиявам (186) — засияя (161) — заскобвам (186) — заскобя (173) — заскрежавам (186) — заскриптя (177) — заскриптявам (186) — заскърбявам (186) — заскърцам (186) — заслаждам (186) — засланям (187) — заслепя (174) — заслепявам (186) — заслоня (174) — заслонявам (186) — заслужа (176) — заслужавам (186) — заслухтя (177) — заслухтявам (186) — заслушам (186) — заслушвам (186) — засмея (160) — засмивам (186) — засмоля (174) — засмолявам (186) — засмуквам (186) — засмуча (155) — засмъдявам (186) — засмърдя (174) — засмърдявам (186) — заснежавам (186) — заснема (171) — заснемам (186) — засновавам (186) — засоля (174) — засолявам (186) — заспивам (186) — заспя (182) — засрамвам (186) — засрамя (174) — засричам (186) — заставам (186) — заставя (173) — заставям (187) — застана (152) — застарея (160) — застаря (174) — застарявам (186) — застеля (173) — застена (152) — застенвам (186) — застивам (186) — застигам (186) — застигна (152) — застилам (186) — застина (152) — застоя (180) — застоявам (186) — застраховам (186) — застраша (176) — застрашавам (186) — застрелвам (186) — застрелям (187) — застройвам (186) — застроя (175) — застроявам (186) — заструявам (186) — застудя (174) — застудявам (186) — застъпвам (186) — застъпя (173) — застъпям (187) — застържа (158) — засуетя (174) — засуетявам (186) — засуквам (186) — засумтявам (186) — засуча (155) — засуша (176) — засушавам (186) — засърбам (186) — засърбя (174) — засърбявам (186) — засъскам (186) — засъхвам (186) — засъхна (152) — засявам (186) — засягам (186) — засядам (186) — затайвам (186) — затананикам (186) — затананиквам (186) — затанцувам (186) — затапвам (186) — затапя (173) — затая (175) — затаявам (186) — затварям (187) — затворя (173) — затвърдея (160) — затвърдя (174) — затвърдявам (186) — затвърждавам (186) — затегна (152) — затека (148) — затикам (186) — затиквам (186) — затикна (152) — затирвам (186) — затиря (173) — затискам (186) — затисна (152) — затихвам (186) — затихна (152) — затичам (186) — затичвам (186) — затлача (176) — затлачвам (186) — затлея (160) — затлъстея (160) — затлъстявам (186) — затлявам (186) — затопля (173) — затоплям (187) — затопя (174) — затормозвам (186) — затормозя (173) — затормозявам (186) — заточа (176) — заточавам (186) — заточвам (186) — затракам (186) — затраквам (186) — затревя (174) — затревявам (186) — затрепвам (186) — затрепервам (186) — затреперя (173) — затрептя (177) — затрептявам (186) — затреса (145a) — затрещя (177) — затрещявам (186) — затривам (186) — затрисам (186) — затрия (163) — затрогвам (186) — затрогна (152) — затропам (186) — затропвам (186) — затрудня (174) — затруднявам (186) — затрудя (173) — затрупам (186) — затрупвам (186) — затръбя (174) — затръбявам (186) — затръшвам (186) — затръшкам (186) — затръшквам (186) — затръшна (152) — затрябвам (186) — затряскам (186) — затрясквам (186) — затулвам (186) — затуля (173) — затулям (187) — затупам (186) — затупвам (186) — затупкам (186) — затупквам (186) — затуптя (177) — затуптявам (186) — затурвам (186) — затуря (173) — затурям (187) — затъвам (186) — затъгувам (186) — затъжа (176) — затъжавам (186) — затъкавам (186) — затъквам (186) — затъкмя (174) — затъкмявам (186) — затъкна (152) — затъмнея (160) — затъмня (174) — затъмнявам (186) — затъна (152) — затънея (160) — затънтя (173) — затъня (174) — затънявам (186) — затъпея (160) — затъпквам (186) — затъпча (155) — затъпя (174) — затъпявам (186) — затъркалям (187) — затъркам (186) — затърся (173) — затърча (178) — затърчавам (186) — затътря (173) — затътрям (187) — затюхкам (186) — затягам (186) — заудрям (187) — заумилквам (186) — заусуквам (186) — зауча (176) — заучавам (186) — зафиксирвам (186) — зафуча (178) — зафучавам (186) — захабя (174) — захабявам (186) — захапвам (186) — захапя (154) — захаросам (186) — захаросвам (186) — захвалвам (186) — захваля (173) — захвалям (187) — захвана (152) — захващам (186) — захвърля (173) — захвърлям (187) — захвърча (178) — захвърчавам (186) — захилвам (186) — захиля (173) — захитрея (160) — захитрувам (186) — захитрявам (186) — захладя (174) — захладявам (186) — захлаждам (186) — захласвам (186) — захласна (152) — захлопам (186) — захлопвам (186) — захлопна (152) — захлупвам (186) — захлупя (173) — захождам (186) — захранвам (186) — захраня (173) — захриптя (177) — захриптявам (186) — захрупам (186) — захубавея (160) — захубавявам (186) — захълцам (186) — захълцвам (186) — захъркам (186) — захърквам (186) — зацапам (186) — зацапвам (186) — зацарувам (186) — зацаря (174) — зацелувам (186) — зацепвам (186) — зацепя (173) — зациментирам (186) — зацъкам (186) — зачакам (186) — зачаквам (186) — зачевам (186) — зачегъртам (186) — зачегъртвам (186) — зачеквам (186) — зачекна (152) — зачена (152) — зачервенявам (186) — зачервя (174) — зачервявам (186) — зачерквам (186) — зачеркна (152) — зачернея (160) — зачерня (173) — зачернявам (186) — зачерням (187) — зачерпвам (186) — зачерпя (173) — зачертавам (186) — зачертая (161) — зачесвам (186) — зачестя (174) — зачестявам (186) — зачета (145) — зачеша (159) — зачисля (174) — зачислявам (186) — зачитам (186) — зачовъркам (186) — зачовърквам (186) — зачопля (173) — зачоплям (187) — зачувам (186) — зачудвам (186) — зачудя (173) — зачукам (186) — зачуквам (186) — зачуруликам (186) — зачуя (163) — зашавам (186) — зашарвам (186) — зашаря (173) — зашеметя (174) — зашеметявам (186) — зашивам (186) — зашифровам (186) — зашия (163) — зашлевя (174) — зашлевявам (186) — зашлевям (187) — зашляя (161) — зашумвам (186) — зашумоля (174) — зашумолявам (186) — зашумя (174) — зашумявам (186) — зашумям (187) — зашуртя (177) — зашуртявам (186) — зашушуквам (186) — защипвам (186) — защипя (154) — защитавам (186) — защитя (174) — защищавам (186) — защриховам (186) — защурам (186) — защурея (160) — защурявам (186) — заявя (174) — заявявам (186) — заядам (186) — заяждам (186) — заяквам (186) — заякна (152) — заям (169) — зверя (173) — звуча (178) — звънвам (186) — звънкам (186) — звънна (152) — звънтя (177) — звъня (177) — здрависам (186) — здрависвам (186) — здрачавам (186) — зейвам (186) — зеленея (160) — зеленясам (186) — зеленясвам (186) — зея (164) — зидам (186) — зимувам (186) — зина (152) — зинвам (186) — златя (174) — злепоставя (173) — злепоставям (187) — злодействам (186) — зложелателствам (186) — злорадствам (186) — злорадствувам (186) — злословя (173) — злосторнича (176) — злосторствам (186) — злоупотребя (174) — злоупотребявам (186) — знача (176) — зная (162) — зобам (186) — зобвам (186) — зобна (152) — зобя (154) — зова (151) — зовавам (186) — зографисам (186) — зографисвам (186) — зра (150) — зрея (160) — зубря (173) — зъбя (173) — зъзна (152) — зървам (186) — зърна (152) — зяносвам (186) — зяпам (186) — зяпвам (186) — зяпеня (173)

игнорирам (186) — играя (161) — ида (165) — идвам (186) — идеализирам (186) — идентифицирам (186) — идиотизирам (186) — избавя (173) — избавям (187) — избагрям (187) — избегна (152) — избеднея (160) — избеднявам (186) — избелвам (186) — избелея (160) — избеля (173) — избелявам (186) — избелям (187) — избера (170) — избесвам (186) — избеся (173) — избивам (186) — избикалям (187) — избиколя (174) — избирам (186) — избистря (173) — избистрям (187) — избича (176) — избичвам (186) — избия (163) — избледнея (160) — избледнявам (186) — изблещвам (186) — изблещя (173) — изблея (160) — изближа (156) — изблизвам (186) — избликвам (186) — избликна (152) — изблъскам (186) — изблъсквам (186) — избоботя (173) — избода (145) — избождам (186) — избоксирам (186) — избрисам (186) — избрисвам (186) — избродвам (186) — избродирам (186) — избродя (173) — изброждам (186) — изброя (175) — изброявам (186) — избрулвам (186) — избруля (173) — избрулям (187) — избръмча (178) — избръмчавам (186) — избръсвам (186) — избръскам (186) — избръсквам (186) — избръсна (152) — избрътвям (187) — избръщолевя (173) — избръщолевям (187) — избумтя (177) — избумтявам (186) — избутам (186) — избутвам (186) — избухам (186) — избухвам (186) — избухна (152) — избухтя (177) — избухтявам (186) — избуча (178) — избучавам (186) — избуя (163) — избуявам (186) — избъбря (173) — избъбрям (187) — избълвам (186) — избърборвам (186) — избърборя (173) — избързам (186) — избързвам (186) — избърсвам (186) — избърша (159) — избягам (186) — избягвам (186) — избягна (152a) — извадя (173) — изваждам (186) — извайвам (186) — извайквам (186) — извалявам (186) — извалям (187) — извардвам (186) — извардя (173) — изваря (174) — изварявам (186) — извая (162) — изведа (145) — извеждам (186) — извезвам (186) — извезя (154) — известя (174) — известявам (186) — изветрея (160) — изветрявам (186) — извехна (152) — извехтея (160) — извехтя (177) — извехтявам (186) — извея (164) — извивам (186) — извикам (186) — извиквам (186) — извиня (174) — извинявам (186) — извирам (186) — извися (173) — извисявам (186) — извиша (176) — извишавам (186) — извия (163) — извлека (149) — извличам (186) — извозвам (186) — извозя (173) — извоювам (186) — извратя (174) — извратявам (186) — извращавам (186) — изврещя (177) — изврещявам (186) — изврънкам (186) — извръщам (186) — извря (177) — изврякам (186) — извряквам (186) — изврясквам (186) — извъдя (173) — извъждам (186) — извървя (177) — извървявам (186) — извържа (156) — извърна (152) — извъртам (186) — извъртвам (186) — извъртя (177) — извъртявам (186) — извърша (176) — извършавам (186) — извършвам (186) — извършея (160a) — извявам (186) — извяхвам (186) — изгазвам (186) — изгазя (173) — изгарям (187) — изгасвам (186) — изгасна (152) — изгаснея (160) — изгася (174) — изгасявам (186) — изгасям (187) — изгивам (186) — изгина (152) — изгладнея (160) — изгладня (174) — изгладнявам (186) — изгладя (173) — изглаждам (186) — изгледам (186) — изглеждам (186) — изглождям (187) — изглозгам (186) — изглозгвам (186) — изглупея (160) — изглупя (174) — изглупявам (186) — изгнивам (186) — изгния (163) — изговарям (187) — изговорвам (186) — изговоря (173) — изгонвам (186) — изгоня (173) — изгоря (177) — изготвя (173) — изготвям (187) — изградя (174) — изграждам (186) — изгракам (186) — изграквам (186) — изгреба (151) — изгребвам (186) — изгрея (160) — изгриза (151) — изгризвам (186) — изгрухтя (177) — изгрухтявам (186) — изгрявам (186) — изгубвам (186) — изгубя (173) — изгукам (186) — изгулявам (186) — изгуляя (161) — изгъвам (186) — изгълтам (186) — изгълтвам (186) — изгълчавам (186) — изгърбвам (186) — изгърбузвам (186) — изгърбя (173) — изгърмя (177) — изгърмявам (186) — издавам (186) — издавя (173) — издавям (187) — издайнича (176) — издам (168) — издебвам (186) — издебна (152) — издевателствувам (186) — издействам (186) — издействувам (186) — издекламирам (186) — издера (170) — изджавкам (186) — изджавквам (186) — издигам (186) — издигна (152) — издирам (186) — издирвам (186) — издиря (173) — издирям (187) — издишам (186) — издишвам (186) — издокарам (186) — издокарвам (186) — издоя (175) — издоявам (186) — издраскам (186) — издрасквам (186) — издребнея (160) — издребнявам (186) — издрънкам (186) — издрънквам (186) — издрънча (178) — издрънчавам (186) — издрънчвам (186) — издувам (186) — издумам (186) — издумвам (186) — издупча (176) — издупчвам (186) — издухам (186) — издухвам (186) — издуша (176) — издушавам (186) — издушвам (186) — издуя (163) — издъвквам (186) — издълбавам (186) — издълбая (161) — издължа (178) — издължавам (186) — издънвам (186) — издъня (173) — издърдорвам (186) — издърдоря (173) — издържа (179) — издържам (186) — издърпам (186) — издърпвам (186) — издъхвам (186) — издъхна (152) — издявам (186) — издяволя (174) — издяволявам (186) — издялам (186) — издялвам (186) — издялкам (186) — издялквам (186) — издяна (153) — изехтя (177) — изехтявам (186) — изеча (178) — изечавам (186) — изжаднея (160) — изжаднявам (186) — изжегля (173) — изженвам (186) — изженя (173) — изживея (160) — изживявам (186) — изжилвам (186) — изжиля (173) — изжулвам (186) — изжуля (173) — изжъна (152) — изжънвам (186) — иззвъня (177) — иззвънявам (186) — иззема (171) — изземам (186) — изземвам (186) — иззидам (186) — иззиждам (186) — иззимувам (186) — иззимя (174) — изигравам (186) — изиграя (161) — изимитирам (186) — изискам (186) — изисквам (186) — изкажа (156) — изказвам (186) — изкалвам (186) — изкалъпвам (186) — изкалъпя (173) — изкалям (187) — изкапвам (186) — изкапя (154) — изкарам (186) — изкарвам (186) — изкастря (173) — изкастрям (187) — изкатервам (186) — изкатеря (173) — изкача (176) — изкачвам (186) — изкашлям (187) — изквасвам (186) — изквася (173) — изквича (178) — изквичавам (186) — изкикотвам (186) — изкикотя (173) — изкилвам (186) — изкиля (173) — изкипя (177) — изкипявам (186) — изкирливям (187) — изкисвам (186) — изкискам (186) — изкисквам (186) — изкисна (152) — изкихам (186) — изкихвам (186) — изклася (174) — изкласявам (186) — изклинвам (186) — изклинча (176) — изклинчвам (186) — изклиня (173) — изключа (176) — изключвам (186) — изкова (151) — изковавам (186) — изкокорвам (186) — изколвам (186) — изколя (185) — изкомандвам (186) — изкомандувам (186) — изконсумирам (186) — изконтя (173) — изкопавам (186) — изкопая (161) — изкопча (176) — изкопчвам (186) — изкореня (174) — изкоренявам (186) — изкористя (173) — изкормвам (186) — изкормя (173) — изкормям (187) — изкорубвам (186) — изкорубя (173) — изкося (174) — изкосявам (186) — изкрадвам (186) — изкрещя (177) — изкрещявам (186) — изкривя (174) — изкривявам (186) — изкрънкам (186) — изкрънквам (186) — изкрякам (186) — изкряквам (186) — изкряскам (186) — изкрясквам (186) — изкукам (186) — изкукуригам (186) — изкукуригвам (186) — изкумям (187) — изкупвам (186) — изкупувам (186) — изкупя (173) — изкусуря (174) — изкусурявам (186) — изкуся (173) — изкусявам (186) — изкуфея (160) — изкуфявам (186) — изкуша (176) — изкушавам (186) — изкълва (151) — изкълвавам (186) — изкълцвам (186) — изкълча (176) — изкълчвам (186) — изкънтя (177) — изкънтявам (186) — изкъпвам (186) — изкъпя (154) — изкъркоря (173) — изкърпвам (186) — изкърпя (173) — изкърпям (187) — изкъртвам (186) — изкъртя (173) — изкършвам (186) — изкъсам (186) — изкъсвам (186) — излавям (187) — излагам (186) — излайвам (186) — излапам (186) — излапвам (186) — излая (162) — излегна (152) — излежа (178) — излежавам (186) — излекувам (186) — излепя (174) — излетя (177) — излетявам (186) — излея (164) — изливам (186) — излижа (156) — излизам (186) — излизвам (186) — излинея (160) — излинявам (186) — излитам (186) — излича (176) — изличавам (186) — изловя (174) — изловявам (186) — изложа (176) — излокам (186) — излоквам (186) — изломотвам (186) — изломотя (173) — излоча (176) — излочвам (186) — излъгвам (186) — излъжа (158) — излъскам (186) — излъсквам (186) — излъстявам (186) — излъча (176) — излъчвам (186) — излюпвам (186) — излюпя (173) — излющвам (186) — излющя (173) — излягам (186) — изляза (147) — измажа (156) — измазвам (186) — измайсторя (174) — измайсторявам (186) — измамвам (186) — измамя (173) — измацам (186) — измацвам (186) — измачкам (186) — измачквам (186) — измеля (184) — изменя (174) — изменявам (186) — изменям (187) — измервам (186) — измеря (173) — измесвам (186) — измествам (186) — изместя (173) — измеся (173) — измета (145) — изметна (152) — измивам (186) — измина (152) — изминавам (186) — измирам (186) — измирисвам (186) — измириша (159) — измисля (173) — измислям (187) — измитам (186) — измия (163) — измокря (173) — измокрям (187) — измолвам (186) — измоля (173) — изморя (174) — изморявам (186) — измотавам (186) — измотая (161) — измра (150a) — измразявам (186) — измръзвам (186) — измръзна (152) — измуча (178) — измучавам (186) — измуша (176) — измушвам (186) — измъдрувам (186) — измъдря (173) — измъдрям (187) — измъквам (186) — измъкна (152) — измъмрям (187) — измънкам (186) — измънквам (186) — измърморвам (186) — измърморя (173) — измърся (174) — измърсявам (186) — измършавея (160) — измършавявам (186) — измътвам (186) — измътя (173) — измъча (176) — измъчвам (186) — измятам (186) — измяукам (186) — изнаизлизам (186) — изнамеря (173) — изнамирам (186) — изнапреда (145) — изнасилвам (186) — изнасиля (173) — изнася (177) — изнасям (187) — изнашаря (173) — изневеря (174) — изневерявам (186) — изнежа (176) — изнежвам (186) — изнемогвам (186) — изнемогна (152) — изнемощея (160) — изнемощявам (186) — изненадам (186) — изненадвам (186) — изнервя (173) — изнервям (187) — изнеса (145a) — изнижа (156) — изнизвам (186) — изниквам (186) — изникна (152) — изнищвам (186) — изнищя (173) — износвам (186) — износя (173) — изнудвам (186) — изнудя (173) — изнуря (174) — изнурявам (186) — изобилствам (186) — изобилствувам (186) — изоблича (176) — изобличавам (186) — изобличам (186) — изобразя (174) — изобразявам (186) — изобретя (174) — изобретявам (186) — изографисам (186) — изографисвам (186) — изолирам (186) — изопача (176) — изопачавам (186) — изопвам (186) — изопна (152) — изора (151) — изоравам (186) — изоставам (186) — изоставя (173) — изоставям (187) — изостана (152) — изостря (173) — изострям (187) — изохкам (186) — изохквам (186) — изпадам (186) — изпадна (152) — изпапам (186) — изпапвам (186) — изпарвам (186) — изпаря (174) — изпарявам (186) — изпаса (145a) — изпасвам (186) — изпатя (173) — изпащам (186) — изпека (148) — изпепеля (174) — изпепелявам (186) — изпера (170) — изпея (164) — изпивам (186) — изпилея (160) — изпиля (174) — изпилявам (186) — изпипвам (186) — изпирам (186) — изписвам (186) — изпискам (186) — изписквам (186) — изписукам (186) — изпитам (186) — изпитвам (186) — изпичам (186) — изпиша (159) — изпищя (177) — изпищявам (186) — изпия (163) — изплавам (186) — изплавя (173) — изплагиатствам (186) — изплаквам (186) — изплакна (152) — изпламтявам (186) — изплатя (174) — изплача (155) — изплаша (176) — изплашвам (186) — изплащам (186) — изплевя (174) — изплевявам (186) — изплезвам (186) — изплезя (173) — изплесвам (186) — изплескам (186) — изплесквам (186) — изплесна (152) — изплета (145) — изплещвам (186) — изплискам (186) — изплисквам (186) — изплитам (186) — изплувам (186) — изплъзвам (186) — изплъзна (152) — изплювам (186) — изплюскам (186) — изплюсквам (186) — изплющя (177) — изплющявам (186) — изплюя (163) — изпляскам (186) — изплясквам (186) — изпоблъскам (186) — изповядам (186) — изповядвам (186) — изповяхвам (186) — изпогазвам (186) — изпогазя (173) — изпогризвам (186) — изпогубвам (186) — изпогубя (173) — изподера (170) — изподирам (186) — изподраскам (186) — изподрасквам (186) — изподращя (173) — изпожилвам (186) — изпожиля (173) — изпозашивам (186) — изпокапвам (186) — изпокапя (154) — изпокарам (186) — изпокривам (186) — изпокрия (163) — изпокъртвам (186) — изпокърша (176) — изпокъсам (186) — изпокъсвам (186) — използвам (186) — използувам (186) — изпомачкам (186) — изпомачквам (186) — изпомпвам (186) — изпомпя (173) — изпонабождам (186) — изпонадупчвам (186) — изпонакъсвам (186) — изпонапия (163) — изпоплесквам (186) — изпоразграбвам (186) — изпораздирам (186) — изпорежа (157) — изпортвам (186) — изпортя (173) — изпорязвам (186) — изпосека (149) — изпосталея (160) — изпосталявам (186) — изпосъдирам (186) — изпосървам (186) — изпотребвам (186) — изпотрепя (154) — изпотроша (176) — изпотрошавам (186) — изпотъпквам (186) — изпотъпча (155) — изпотя (174) — изпотявам (186) — изпохапвам (186) — изпохапя (154) — изпохождам (186) — изпоцапам (186) — изпоцапвам (186) — изпочупвам (186) — изпочупя (173) — изпошивам (186) — изпоядам (186) — изпояждам (186) — изпоям (169) — изправя (173) — изправям (187) — изпразвам (186) — изпразня (173) — изпраскам (186) — изпрасквам (186) — изпратя (173) — изпраша (176) — изпрашвам (186) — изпращам (186) — изпращя (177) — изпращявам (186) — изпребивам (186) — изпреваждам (186) — изпреварвам (186) — изпреваря (173) — изпреварям (187) — изпрегна (152) — изпреда (145) — изпреча (176) — изпречвам (186) — изпридам (186) — изприкажа (156) — изприказвам (186) — изприпкам (186) — изприпквам (186) — изприщвам (186) — изпробам (186) — изпробвам (186) — изпробождам (186) — изпроводя (173) — изпровождам (186) — изпродавам (186) — изпродам (168) — изпросвам (186) — изпрося (173) — изпружа (176) — изпружвам (186) — изпръскам (186) — изпръсквам (186) — изпръхвам (186) — изпръхна (152) — изпръхтя (177) — изпръхтявам (186) — изпрягам (186) — изпсувам (186) — изпукам (186) — изпуквам (186) — изпулвам (186) — изпуля (173) — изпускам (186) — изпусна (152) — изпухтя (177) — изпухтявам (186) — изпуша (176) — изпушвам (186) — изпущам (186) — изпъвам (186) — изпъдя (173) — изпъждам (186) — изпъквам (186) — изпъкна (152) — изпълвам (186) — изпълзя (177) — изпълзявам (186) — изпълня (173) — изпълнявам (186) — изпълням (187) — изпъна (152) — изпъпля (173) — изпъплям (187) — изпържа (176) — изпържвам (186) — изпъстря (173) — изпъстрям (187) — изпъхтявам (186) — изпъча (176) — изпъчвам (186) — изпъшкам (186) — изпъшквам (186) — изпявам (186) — изработвам (186) — изработя (173) — изравня (174) — изравнявам (186) — изравям (187) — израждам (186) — изразходвам (186) — изразходя (173) — изразя (174) — изразявам (186) — израня (174) — изранявам (186) — израпортувам (186) — израсна (152) — израста (145b) — израствам (186) — изрева (151) — изревавам (186) — изредя (174) — изрежа (157) — изреждам (186) — изрека (148) — изрепетирам (186) — изрепча (176) — изресвам (186) — изресявам (186) — изрецитирам (186) — изреша (159) — изривам (186) — изригвам (186) — изригна (152) — изридавам (186) — изрина (152) — изринвам (186) — изрисувам (186) — изритам (186) — изритвам (186) — изричам (186) — изрия (163) — изровя (173) — изродя (174) — изродявам (186) — изронвам (186) — изроня (173) — изроя (175) — изроявам (186) — изругавам (186) — изругая (161) — изрусея (160) — изруся (174) — изрусявам (186) — изруча (178) — изръкопляскам (186) — изръмжа (178) — изръмжавам (186) — изръсвам (186) — изръся (173) — изръфам (186) — изръфвам (186) — изръчкам (186) — изръчквам (186) — изрязвам (186) — изсвирвам (186) — изсвиркам (186) — изсвирквам (186) — изсвиря (173) — изсвистя (174) — изсвистявам (186) — изседя (177) — изседявам (186) — изсека (149) — изсеквам (186) — изсекна (152) — изселвам (186) — изселя (173) — изсилвам (186) — изсиля (173) — изсипвам (186) — изсипя (154) — изсичам (186) — изскачам (186) — изскимтя (177) — изскимтявам (186) — изскоквам (186) — изскоча (176) — изскрибуцам (186) — изскрибуцвам (186) — изскриптявам (186) — изскубвам (186) — изскубна (152) — изскубя (154) — изскърцам (186) — изскърцвам (186) — изследвам (186) — изслужа (176) — изслужвам (186) — изслушам (186) — изслушвам (186) — изсмея (160) — изсмивам (186) — изсмуквам (186) — изсмуча (155) — изстена (152) — изстенвам (186) — изстивам (186) — изстина (152) — изстискам (186) — изстисквам (186) — изстоя (180) — изстоявам (186) — изстрадам (186) — изстрадвам (186) — изстрелвам (186) — изстрелям (187) — изстригвам (186) — изстрижа (158) — изстудя (174) — изстудявам (186) — изстъпвам (186) — изстъпя (173) — изстъпям (187) — изстъргвам (186) — изстържа (158) — изсулвам (186) — изсуля (173) — изсумтя (177) — изсумтявам (186) — изсуча (155) — изсуша (176) — изсушавам (186) — изсърбам (186) — изсърбвам (186) — изсъскам (186) — изсъсквам (186) — изсъхвам (186) — изсъхна (152) — изтакам (186) — изтананикам (186) — изтегля (173) — изтеглям (187) — изтегна (152) — изтезавам (186) — изтека (148) — изтерзавам (186) — изтерзая (161) — изтикам (186) — изтиквам (186) — изтипосвам (186) — изтичам (186) — изтичвам (186) — изтласкам (186) — изтласквам (186) — изтлея (160) — изтлявам (186) — изтопя (174) — изтопявам (186) — изтормозвам (186) — изтормозя (173) — източа (176) — източвам (186) — изтощавам (186) — изтощя (174) — изтравям (187) — изтрайвам (186) — изтракам (186) — изтраквам (186) — изтрая (162) — изтребвам (186) — изтребя (173) — изтрезнея (160) — изтрезнявам (186) — изтрепвам (186) — изтрепя (154) — изтрещя (177) — изтрещявам (186) — изтривам (186) — изтрия (163) — изтровя (173) — изтропам (186) — изтропвам (186) — изтрополя (174) — изтрополявам (186) — изтроша (176) — изтрошавам (186) — изтръгвам (186) — изтръгна (152) — изтръпвам (186) — изтръпна (152) — изтръскам (186) — изтръсквам (186) — изтръшкам (186) — изтръшквам (186) — изтрясквам (186) — изтупам (186) — изтупвам (186) — изтъка (167) — изтъкавам (186) — изтъквам (186) — изтъкна (152) — изтълкувам (186) — изтънея (160) — изтънча (176) — изтънчвам (186) — изтъня (174) — изтънявам (186) — изтъпанча (176) — изтъпанчвам (186) — изтъпаня (173) — изтъпквам (186) — изтъпча (155) — изтърбуша (176) — изтърбушвам (186) — изтърва (151) — изтървавам (186) — изтървам (186) — изтъргвам (186) — изтъркалям (187) — изтъркам (186) — изтърквам (186) — изтърколя (174) — изтъркулвам (186) — изтърпя (177) — изтърпявам (186) — изтърсвам (186) — изтърся (173) — изтърча (178) — изтърчавам (186) — изтътрузвам (186) — изтътрузя (173) — изтътря (173) — изтътрям (187) — изтягам (186) — изувам (186) — изумея (160) — изумя (174) — изумявам (186) — изуча (176) — изучавам (186) — изуя (163) — изфабрикувам (186) — изфинвам (186) — изфирясам (186) — изфирясвам (186) — изфуквам (186) — изфуча (178) — изфучавам (186) — изфъфля (173) — изфъфлям (187) — изхабя (174) — изхабявам (186) — изхайлазвам (186) — изхайлазя (173) — изхайманя (174) — изхайманявам (186) — изхайтвам (186) — изхайтя (173) — изхапвам (186) — изхапя (154) — изхарча (176) — изхарчвам (186) — изхвръквам (186) — изхвръкна (152) — изхвърля (173) — изхвърлям (187) — изхвърча (178) — изхвърчавам (186) — изхвърчам (186) — изхитрея (160) — изхитря (174) — изхитрявам (186) — изхитрям (187) — изхленча (176) — изхленчвам (186) — изхлипам (186) — изхлипвам (186) — изхлузвам (186) — изхлузя (173) — изхлъзвам (186) — изходатайствувам (186) — изходя (173) — изхождам (186) — изхокам (186) — изхоквам (186) — изхортувам (186) — изхранвам (186) — изхраня (173) — изхрача (176) — изхрачвам (186) — изхриптя (177) — изхриптявам (186) — изхрупам (186) — изхрупвам (186) — изхрускам (186) — изхрусквам (186) — изхрущя (177) — изхрущявам (186) — изхълцвам (186) — изцапам (186) — изцапвам (186) — изцвилвам (186) — изцвиля (173) — изцедя (174) — изцеждам (186) — изцеля (174) — изцелявам (186) — изцеря (174) — изцерявам (186) — изцъкля (173) — изцъклям (187) — изцъркам (186) — изцърквам (186) — изчакам (186) — изчаквам (186) — изчегъртвам (186) — изчезвам (186) — изчезна (152) — изчепкам (186) — изчепквам (186) — изчервя (174) — изчервявам (186) — изчервявям (187) — изчерня (173) — изчерням (187) — изчерпам (186) — изчерпвам (186) — изчерпя (173) — изчертая (161) — изчесвам (186) — изчета (145) — изчеткам (186) — изчетквам (186) — изчеша (159) — изчисля (174) — изчислявам (186) — изчиствам (186) — изчистя (173) — изчитам (186) — изчовъркам (186) — изчовърквам (186) — изчопля (173) — изчоплям (187) — изчукам (186) — изчуквам (186) — изчупвам (186) — изчупя (173) — изчушкам (186) — изчушквам (186) — изшарвам (186) — изшаря (173) — изшивам (186) — изшиля (173) — изшия (163) — изшумоля (174) — изшумолявам (186) — изшумявам (186) — изщавя (173) — изщавям (187) — изщипвам (186) — изщипя (154) — изщракам (186) — изщраквам (186) — изявя (174) — изявявам (186) — изяждам (186) — изям (169) — изясня (174) — изяснявам (186) — иконизирам (186) — икономисам (186) — икономисвам (186) — илюминирам (186) — илюстрирам (186) — имам (186) — именувам (186) — имигрирам (186) — имитирам (186) — имплантирам (186) — импонирам (186) — импортирам (186) — импрегнирам (186) — импровизирам (186) — импулсирам (186) — имунизирам (186) — инатя (174) — инвентаризирам (186) — инвертирам (186) — инвестирам (186) — индексирам (186) — индивидуализирам (186) — индосирам (186) — индустриализирам (186) — индуцирам (186) — инжектирам (186) — инициализирам (186) — инициирам (186) — инкасирам (186) — инквизирам (186) — инкорпорирам (186) — инкриминирам (186) — инкрустирам (186) — инокулирам (186) — инсинуирам (186) — инспектирам (186) — инспирирам (186) — инсталирам (186) — инструктирам (186) — инсуфлирам (186) — инсценирам (186) — интегрирам (186) — интервенирам (186) — интервюирам (186) — интересувам (186) — интернационализирам (186) — интернирам (186) — интерпелирам (186) — интерполирам (186) — интерпретирам (186) — интимнича (176) — интриганствам (186) — интригантствам (186) — интригантствувам (186) — интригувам (186) — инфектирам (186) — инфилтрирам (186) — информирам (186) — инхалирам (186) — инхибирам (186) — ипотекирам (186) — иронизирам (186) — искам (186) — искря (174)

йодирам (186) — йонизирам (186) — йотувжам (186)

кабардисам (186) — кабардисвам (186) — кавалерствам (186) — кавалерствувам (186) — кадя (174) — кажа (156) — казвам (186) — каканижа (156) — калайдисам (186) — калайдисвам (186) — калесам (186) — калесвам (186) — калибрирам (186) — калкулирам (186) — калугеря (174) — калцинирам (186) — калцирам (186) — калъпя (173) — каля (174) — калявам (186) — калям (187) — каменея (160) — камуфлирам (186) — канализирам (186) — кандидатирам (186) — кандидатствам (186) — кандидатствувам (186) — кандилкам (186) — кандисам (186) — кандисвам (186) — кандърдисам (186) — кандърдисвам (186) — канонизирам (186) — каня (173) — капарирам (186) — капвам (186) — капитализирам (186) — капитулирам (186) — капна (152) — капотирам (186) — капризнича (176) — капсулирам (186) — капсуловам (186) — каптирам (186) — капя (154) — карам (186) — карамелизирам (186) — карауля (174) — каращисам (186) — каращисвам (186) — карбонизирам (186) — кардирам (186) — карикатуря (173) — карирам (186) — картелирам (186) — картографирам (186) — картотекирам (186) — карцирам (186) — касая (162) — касирам (186) — кастрирам (186) — кастря (173) — катализирам (186) — каталогизирам (186) — каталясам (186) — каталясвам (186) — катапултирам (186) — катастрофирам (186) — категоризирам (186) — катеря (173) — катурвам (186) — катурна (152) — катуря (173) — кахъря (173) — кацам (186) — кацвам (186) — кацна (152) — кача (176) — качвам (186) — кашлям (187) — кая (162) — квакам (186) — квалифицирам (186) — квартирувам (186) — квася (173) — квича (178) — кепазя (174) — кефна (152) — кеширам (186) — кибича (176) — кикотя (173) — килвам (186) — килна (152) — кимам (186) — кимвам (186) — кимна (152) — кинефицирам (186) — кипвам (186) — кипна (152) — кипря (173) — кипя (177) — кирилизирам (186) — кирливя (174) — киселея (160) — кискам (186) — кисна (152) — китя (173) — кихам (186) — кихвам (186) — кихна (152) — кича (176) — клада (145) — кланям (187) — класирам (186) — класифицирам (186) — клася (174) — клатушкам (186) — клатя (173) — клеветя (174) — клеймосвам (186) — клеймя (174) — клеквам (186) — клекна (152) — клепам (186) — клепвам (186) — клепна (152) — клепя (154) — клеча (178) — клеясам (186) — клеясвам (186) — климам (186) — климвам (186) — климна (152) — клинча (176) — клиширам (186) — клокам (186) — клоквам (186) — клокотя (173) — клокоча (176) — клонирам (186) — клоня (174) — клопам (186) — клоширам (186) — клъввам (186) — клъвна (152) — клъцвам (186) — клъцна (152) — клюкарствувам (186) — клюмам (186) — клюмвам (186) — клюмна (152) — клякам (186) — кметувам (186) — коагулирам (186) — коалирам (186) — кобя (174) — кова (151) — коварствам (186) — коварствувам (186) — ковладя (173) — кодирам (186) — кодифицирам (186) — козирувам (186) — козя (173) — кокалясвам (186) — кокетирам (186) — кокетнича (176) — кокорча (176) — кокоря (173) — коксувам (186) — колабирам (186) — колебая (161) — коледувам (186) — колективизирам (186) — колекционирам (186) — коленича (176) — колонизирам (186) — колосам (186) — колосвам (186) — коля (185) — командвам (186) — командировам (186) — командувам (186) — комасирам (186) — комбинирам (186) — коментирам (186) — комкам (186) — компенсирам (186) — компилирам (186) — комплектувам (186) — комплицирам (186) — композирам (186) — компресирам (186) — компрометирам (186) — компютъризирам (186) — комунизирам (186) — комуникирам (186) — комферирам (186) — конвертирам (186) — конвоирам (186) — кондензирам (186) — кондиционирам (186) — конкретизирам (186) — конкурирам (186) — консервирам (186) — консолидирам (186) — конспектирам (186) — конспирирам (186) — констатирам (186) — конституирам (186) — конструирам (186) — консултирам (186) — консумирам (186) — контактувам (186) — контестирам (186) — контраатакувам (186) — контрабандирам (186) — контрактувам (186) — контрастирам (186) — контрахирам (186) — контрирам (186) — контролирам (186) — контузвам (186) — контузя (173) — контя (173) — конферирам (186) — конфигурирам (186) — конфискувам (186) — конфронтирам (186) — конфузя (173) — концентирам (186) — концентрирам (186) — концертирам (186) — кооперирам (186) — кооптирам (186) — координирам (186) — копая (161) — копирам (186) — копна (152) — копнея (160) — копулирам (186) — коравея (160) — кореня (174) — кореспондирам (186) — коригирам (186) — кормувам (186) — кормя (173) — корозирам (186) — короновам (186) — коронясам (186) — коронясвам (186) — корумпирам (186) — коря (174) — коствам (186) — костюмирам (186) — кося (174) — котирам (186) — коткам (186) — котя (173) — коцкарувам (186) — кочанея (160) — кощунствам (186) — крада (145) — краставея (160) — крася (174) — крача (176) — кредитирам (186) — кремирам (186) — крепирам (186) — крепна (152) — крепя (174) — кресна (152) — кретам (186) — крещя (177) — криввам (186) — кривея (160) — кривна (152) — криволича (176) — криволя (174) — кривя (174) — криптирам (186) — кристализирам (186) — критикарствам (186) — критикарствувам (186) — критикувам (186) — крия (163) — крокирам (186) — кротувам (186) — кроя (175) — кръвясам (186) — кръвясвам (186) — кръжа (176) — кръкна (152) — крънкам (186) — кръстосам (186) — кръстосвам (186) — кръстя (173) — кръшвам (186) — кръшкам (186) — кръшна (152) — кръщавам (186) — крякам (186) — крясвам (186) — кряскам (186) — кудкудякам (186) — кукам (186) — кукувам (186) — кукуригам (186) — кулминирам (186) — култивирам (186) — кумувам (186) — кумя (173) — купувам (186) — купя (173) — курдисам (186) — курдисвам (186) — куркам (186) — кусам (186) — кусвам (186) — кусна (152) — куцам (186) — куцукам (186) — куча (176) — къдря (173) — къкря (173) — кълбя (174) — кълва (151) — кълколя (173) — кълна (172) — кълня (174) — кълцам (186) — кълча (176) — къносам (186) — къносвам (186) — кънтя (177) — къпя (154) — кървавя (174) — кървя (174) — къркам (186) — къркоря (173) — кърмя (173) — кърпя (173) — къртя (173) — кърша (176) — късам (186) — кътам (186) — къткам (186) — кюртирам (186) — кярувам (186)

лавирам (186) — лагерувам (186) — лазарувам (186) — лазя (173) — лайвам (186) — лакейнича (176) — лакействам (186) — лакирам (186) — лакомя (174) — ламинирам (186) — ламтя (174) — лансирам (186) — лапам (186) — лапвам (186) — лапна (152) — ласкателствам (186) — лаская (161) — латинизирам (186) — лашкам (186) — лая (162) — легализирам (186) — легитимирам (186) — легна (152) — леденея (160) — леденя (174) — лежа (178) — лекувам (186) — лекясвам (186) — лелея (160) — лентяйствам (186) — лентяйствувам (186) — леня (174) — лепвам (186) — лепна (152) — лепя (174) — летувам (186) — летя (177) — лея (164) — либерализирам (186) — либералнича (176) — ливвам (186) — ливна (152) — лигавя (173) — лижа (156) — лизвам (186) — лизна (152) — ликвидирам (186) — ликувам (186) — линея (160) — линирам (186) — линчувам (186) — липсвам (186) — лисвам (186) — лискам (186) — лисна (152) — литвам (186) — литна (152) — литографирам (186) — лицемерствам (186) — лицемерствувам (186) — лицемеря (173) — лицензирам (186) — лича (178) — личавам (186) — лиша (176) — лишавам (186) — ловувам (186) — ловя (174) — локализирам (186) — локам (186) — ломотя (173) — ломя (174) — лоча (176) — лоясам (186) — лоясвам (186) — лудея (160) — лудувам (186) — лукавствам (186) — лумвам (186) — лумна (152) — лупам (186) — лупвам (186) — лупна (152) — лустросам (186) — лустросвам (186) — лутам (186) — лъготя (173) — лъжа (158) — лъжесвидетелствам (186) — лъжесвидетелствувам (186) — лъкатуша (176) — лъсвам (186) — лъскам (186) — лъсна (152) — лъхам (186) — лъхвам (186) — лъхна (152) — лъхтя (177) — лъча (176) — лъщя (177) — любезнича (176) — любодействувам (186) — любопитствам (186) — любопитствувам (186) — любувам (186) — любя (173) — люлея (160) — люлкам (186) — люпя (173) — лютя (174) — люшвам (186) — люшкам (186) — люшна (152) — лющя (173) — лягам (186)

магнетизирам (186) — маджунирам (186) — мажа (156) — мазвам (186) — мазна (152) — мазня (173) — маймуня (174) — майсторя (174) — майтапя (173) — максимизирам (186) — малооценявам (186) — малтретирам (186) — мамя (173) — мандахерцам (186) — маневрирам (186) — маниернича (176) — манипулирам (186) — манифестирам (186) — манкирам (186) — маносам (186) — маносвам (186) — мариновам (186) — маркирам (186) — марля (177) — мародерствам (186) — мародерствувам (186) — марширувам (186) — маршрутизирам (186) — масажирам (186) — маскаря (174) — маскирам (186) — масовизирам (186) — материализирам (186) — матирам (186) — махам (186) — махвам (186) — махна (152) — мацам (186) — мацвам (186) — мацна (152) — мачкам (186) — машинизирам (186) — мащабирам (186) — мая (162) — мебелирам (186) — меля (184) — меня (174) — мержелея (160) — мерсеризирам (186) — меря (173) — местя (173) — меся (173) — мета (145) — метна (152) — механизирам (186) — мечтателствам (186) — мечтая (161) — мешам (186) — мигам (186) — мигвам (186) — мигна (152) — мигрирам (186) — мижа (178) — мизерствам (186) — мизерствувам (186) — милвам (186) — милея (160) — милитаризирам (186) — милкам (186) — мина (152) — минавам (186) — минимизирам (186) — минирам (186) — министерствам (186) — мириша (159) — миропомажа (156) — миропомазвам (186) — миросам (186) — миросвам (186) — миротворя (174) — мирувам (186) — миря (174) — мирясам (186) — мирясвам (186) — мисля (173) — мислям (187) — мистифицирам (186) — миткам (186) — мишкувам (186) — мия (163) — младея (160) — млатя (173) — млъквам (186) — млъкна (152) — млясвам (186) — мляскам (186) — многоглаголствам (186) — множа (178) — мобилизирам (186) — мога (166) — моделирам (186) — модернизирам (186) — модифицирам (186) — модулирам (186) — мокрея (160) — мокря (173) — моля (173) — момея (160) — момувам (186) — монополизирам (186) — монтирам (186) — морализирам (186) — моря (174) — мотам (186) — мотая (161) — мотивирам (186) — мотолевя (173) — моторизирам (186) — мошеничествам (186) — мошеничествувам (186) — мра (150a) — мразя (173) — мрача (176) — мръдвам (186) — мръдна (152) — мръзна (152) — мръквам (186) — мръкна (152) — мрънкам (186) — мръщя (173) — мукам (186) — мумифицирам (186) — муся (173) — мутирам (186) — мутолевя (173) — мухам (186) — мухлясам (186) — мухлясвам (186) — муча (178) — муша (176) — мушвам (186) — мушкам (186) — мушна (152) — мъглея (160) — мъдрея (160) — мъдрувам (186) — мъдря (173) — мъжделея (160) — мъждея (160) — мъждукам (186) — мъждя (174) — мъкна (152) — мълвя (174) — мълча (178) — мъмря (173) — мънкам (186) — мърдам (186) — мързелувам (186) — мъркам (186) — мърля (173) — мърморя (173) — мърсувам (186) — мърся (174) — мъртвея (160) — мършавея (160) — мъстя (174) — мътнея (160) — мътя (173) — мъча (176) — мъчнея (160) — мязам (186) — мякам (186) — мярвам (186) — мяркам (186) — мярна (152) — мятам (186) — мяукам (186) — мяуча (176)

набавя (173) — набавям (187) — набарам (186) — набарвам (186) — набая (162) — набедя (174) — набедявам (186) — набеждавам (186) — набелвам (186) — набележа (183) — набеля (173) — набелязвам (186) — набера (170) — набеснея (160) — набивам (186) — набирам (186) — набича (176) — набичвам (186) — набия (163) — наблегна (152) — наблея (160) — наближа (178) — наближавам (186) — наблъскам (186) — наблъсквам (186) — наблюдавам (186) — наблягам (186) — набода (145) — набождам (186) — набозавам (186) — набозая (161) — набоклучвам (186) — наболя (177) — наболявам (186) — набраздя (174) — набраздявам (186) — набрашня (174) — набрашнявам (186) — наброя (175) — наброявам (186) — набрулвам (186) — набруля (173) — набрулям (187) — набръчкам (186) — набръчквам (186) — набръщолевя (173) — набръщолевям (187) — набутам (186) — набутвам (186) — набухам (186) — набухвам (186) — набуча (176) — набучвам (186) — набъбвам (186) — набъбна (152) — набъбря (173) — набъбрям (187) — набъквам (186) — набърборвам (186) — набърборя (173) — набъркам (186) — набърквам (186) — набърчвам (186) — набъхтвам (186) — набъхтя (173) — навадя (173) — наваксам (186) — наваксвам (186) — наваля (174) — навалявам (186) — навалям (187) — наварявам (186) — навдигам (186) — навдигна (152) — наведа (145) — навеждам (186) — навесвам (186) — навестя (174) — навестявам (186) — навеся (173) — навехна (152) — навечерям (187) — навея (164) — навзема (171) — навземам (186) — навзимам (186) — навивам (186) — навиждам (186) — навикам (186) — навиквам (186) — навикна (152) — навинтвам (186) — навирам (186) — навирвам (186) — навиря (173) — навирям (187) — нависвам (186) — нависна (152) — навия (163) — навлажнея (160) — навлажня (174) — навлажнявам (186) — навлека (149) — навлизам (186) — навличам (186) — навляза (147) — наводня (174) — наводнявам (186) — навра (150) — навредя (174) — навреждам (186) — навременя (174) — навря (177) — навъдя (173) — навъждам (186) — навървя (177) — навървям (187) — навържа (156) — навързвам (186) — навъртам (186) — навъртвам (186) — навъртя (177) — навъртявам (186) — навърша (176) — навършавам (186) — навършвам (186) — навъсвам (186) — навъся (173) — навявам (186) — навяхвам (186) — нагаждам (186) — нагазвам (186) — нагазя (173) — нагарчам (186) — нагарям (187) — нагизвам (186) — нагиздвам (186) — нагиздя (173) — нагиздям (187) — нагизна (152) — нагладувам (186) — нагладя (173) — наглася (174) — нагласявам (186) — нагласям (187) — нагледам (186) — нагледвам (186) — наглеждам (186) — нагнездям (187) — нагнетя (174) — нагнетявам (186) — нагнивам (186) — нагнитам (186) — нагния (163) — нагноя (175) — нагноявам (186) — наговарям (187) — наговорвам (186) — наговоря (173) — нагодя (174) — нагодявам (186) — наголемея (160) — наголемявам (186) — нагонвам (186) — нагоня (173) — нагорещя (174) — нагорещявам (186) — нагорча (178) — нагорчавам (186) — нагоря (174) — нагорявам (186) — нагостя (174) — нагостявам (186) — наготвя (173) — наготвям (187) — нагощавам (186) — нагоя (175) — нагоявам (186) — награбвам (186) — награбя (173) — награбям (187) — наградя (174) — награждавам (186) — награкам (186) — награквам (186) — награмадя (174) — награнявам (186) — награчвам (186) — нагреба (151) — нагребвам (186) — нагрея (160) — нагриза (151) — нагризвам (186) — нагрубя (174) — нагрубявам (186) — нагрухам (186) — нагрухвам (186) — нагрявам (186) — нагъвам (186) — нагъзурчвам (186) — нагълтам (186) — нагълтвам (186) — нагълча (178) — нагълчавам (186) — нагъна (152) — нагърбвам (186) — нагърбушвам (186) — нагърбя (173) — нагърбям (187) — нагърча (176) — нагърчвам (186) — надавам (186) — надаря (174) — надарявам (186) — надбягам (186) — надбягвам (186) — надварвам (186) — надварям (187) — надвесвам (186) — надвеся (173) — надвзема (171) — надвземам (186) — надвзимам (186) — надвивам (186) — надвикам (186) — надвиквам (186) — надвисвам (186) — надвисна (152) — надвися (173) — надвиша (176) — надвишавам (186) — надвия (163) — надвнасям (187) — надвнеса (145a) — надвръщам (186) — надграждам (186) — надгрея (160) — наддавам (186) — наддам (168) — надделея (160) — надделявам (186) — наддумам (186) — наддумвам (186) — надебелея (160) — надебелявам (186) — надера (170) — надея (160) — наджасвам (186) — наджасквам (186) — надживея (160) — надживявам (186) — наджъна (152) — наджънвам (186) — надзема (171) — надземам (186) — надзиравам (186) — надзървам (186) — надзърна (152) — надзъртам (186) — надзъртвам (186) — надигам (186) — надигна (152) — надигравам (186) — надиграя (161) — надипля (173) — надиплям (187) — надирам (186) — надишам (186) — надишвам (186) — надлъгвам (186) — надмина (152) — надминавам (186) — надмогвам (186) — надмогна (152) — надниквам (186) — надникна (152) — надничам (186) — надовличам (186) — надойвам (186) — надойда (146a) — надокарвам (186) — надомъквам (186) — надомъкна (152) — надонасям (187) — надонеса (145a) — надохождам (186) — надоя (175) — надоявам (186) — надоявям (187) — надпера (170) — надпея (164) — надпивам (186) — надписвам (186) — надпиша (159) — надпия (163) — надплатя (174) — надплащам (186) — надпреварвам (186) — надпреваря (173) — надпреварям (187) — надпрепускам (186) — надпрепусквам (186) — надприказвам (186) — надприпквам (186) — надпявам (186) — надработвам (186) — надработя (173) — надраскам (186) — надрасквам (186) — надрасна (152) — надраста (145b) — надраствам (186) — надращя (173) — надребня (174) — надребнявам (186) — надрежа (157) — надремвам (186) — надремя (154) — надробя (174) — надробявам (186) — надрусам (186) — надрусвам (186) — надрънкам (186) — надрънквам (186) — надрямвам (186) — надсвирвам (186) — надсвиря (173) — надскачам (186) — надскоча (176) — надсмея (160) — надсмивам (186) — надстроя (175) — надстроявам (186) — надтичам (186) — надтичвам (186) — надувам (186) — надумам (186) — надумвам (186) — надумквам (186) — надупча (176) — надупчвам (186) — надухам (186) — надуша (176) — надушвам (186) — надуя (163) — надхвърля (173) — надхвърлям (187) — надхитря (174) — надхитрявам (186) — надхитрям (187) — надцакам (186) — надцаквам (186) — надценя (174) — надценявам (186) — надчета (145) — надънвам (186) — надървям (187) — надърдорвам (186) — надърдоря (173) — надъхам (186) — надъхвам (186) — надя (173) — надявам (186) — надяждам (186) — надялам (186) — надям (169) — надяна (153) — наедрея (160) — наедрявам (186) — наежа (176) — наежвам (186) — наелектризирам (186) — наема (171) — наемам (186) — нажаля (174) — нажалявам (186) — наждам (186) — нажежа (178) — нажежавам (186) — наживея (160) — наживявам (186) — нажулвам (186) — нажуля (173) — назема (171) — назидавам (186) — назимам (186) — назлъндисам (186) — назлъндисвам (186) — назнача (176) — назначавам (186) — назобам (186) — назобвам (186) — назобя (174) — назобявам (186) — назова (151) — назовавам (186) — назорвам (186) — назоря (173) — назорям (187) — назрея (160) — назрявам (186) — назубря (173) — назубрям (187) — назъбвам (186) — назъбя (173) — назъбям (187) — назърна (152) — назъртам (186) — наивнича (178) — наигравам (186) — наиграя (161) — наизкачвам (186) — наизлизам (186) — наизляза (147) — наизскоча (176) — наизустя (174) — наизустявам (186) — наименувам (186) — накадя (174) — накадявам (186) — накажа (156) — наказвам (186) — накалвам (186) — накаля (174) — накалявам (186) — накалям (187) — накамарвам (186) — накамаря (174) — накамарявам (186) — наканвам (186) — наканя (173) — накапвам (186) — накапя (154) — накарам (186) — накарвам (186) — накастря (173) — накастрям (187) — накатраня (174) — накатранявам (186) — накацам (186) — накацвам (186) — накача (176) — накачвам (186) — накачулвам (186) — накачуля (173) — наквасвам (186) — наквася (173) — наквасям (187) — накипря (173) — накипрям (187) — накипя (177) — накипявам (186) — накирливям (187) — накисвам (186) — накиселея (160) — накиселявам (186) — накисна (152) — накитвам (186) — накитя (173) — накича (176) — накичвам (186) — наклада (145) — наклаждам (186) — накланям (187) — наклеветя (174) — наклеветявам (186) — наклейвам (186) — наклепвам (186) — наклепя (154) — наклоня (174) — наклонявам (186) — наклопам (186) — наклопвам (186) — наклякам (186) — накляквам (186) — накова (151) — наковавам (186) — наковладя (173) — наковладям (187) — наковлаждам (186) — накокошинвам (186) — накокошиня (173) — наколя (185) — наконтвам (186) — наконтя (173) — наконтям (187) — накопавам (186) — накопая (161) — накося (174) — накосявам (186) — накрада (145) — накривея (160) — накривя (174) — накривявам (186) — накупувам (186) — накупя (173) — накусвам (186) — накуся (173) — накуцвам (186) — накъдря (173) — накъдрям (187) — накълва (151) — накълвавам (186) — накълцам (186) — накълцвам (186) — накървавя (174) — накървавявам (186) — накърквам (186) — накърмвам (186) — накърмя (173) — накърмям (187) — накърня (174) — накърнявам (186) — накърша (176) — накършвам (186) — накъсам (186) — накъсвам (186) — налавям (187) — налагам (186) — налазвам (186) — налазя (173) — налапам (186) — налапвам (186) — налая (162) — налегна (152) — належа (178) — належавам (186) — налепвам (186) — налепя (174) — налепям (187) — налетя (177) — налетявам (186) — налея (164) — наливам (186) — налижа (156) — нализвам (186) — налискам (186) — налисквам (186) — налитам (186) — наловя (174) — наложа (176) — налокам (186) — налоквам (186) — наломотвам (186) — наломя (174) — наломявам (186) — налоча (176) — налудея (160) — налудувам (186) — налуча (176) — налучвам (186) — налучкам (186) — налучквам (186) — налюбвам (186) — налюбувам (186) — налюсквам (186) — налютя (174) — налютявам (186) — налющя (173) — налягам (186) — налягвам (186) — намагнетизирам (186) — намажа (156) — намазвам (186) — намалея (160) — намаля (174) — намалявам (186) — намацам (186) — намацвам (186) — намачкам (186) — намачквам (186) — намеквам (186) — намекна (152) — намеля (184) — намеря (173) — намесвам (186) — намествам (186) — наместя (173) — намеся (173) — намета (145) — наметна (152) — намечтавам (186) — намигам (186) — намигвам (186) — намигна (152) — намина (152) — наминавам (186) — намирам (186) — намирисвам (186) — намириша (159) — намисля (173) — намислям (187) — намитам (186) — намножа (178) — намножавам (186) — намокря (173) — намокрям (187) — намотавам (186) — намотая (161) — намразвам (186) — намразя (173) — намразявам (186) — намръзвам (186) — намръзна (152) — намръщвам (186) — намръщя (173) — намусвам (186) — намуся (173) — намуша (176) — намушвам (186) — намушкам (186) — намушквам (186) — намъдрувам (186) — намъдря (173) — намъдрям (187) — намъквам (186) — намъкна (152) — намърдвам (186) — намърся (174) — намърсявам (186) — намъча (176) — намъчвам (186) — намятам (186) — нанаждам (186) — нанасям (187) — нанеса (145a) — нанижа (156) — нанизвам (186) — нанкам (186) — наносвам (186) — нанося (173) — наобикалям (187) — наобиколя (174) — наоблека (149) — наобличам (186) — наобядвам (186) — наокача (176) — наокачам (186) — наокачвам (186) — наоравам (186) — наостря (173) — наострям (187) — нападам (186) — нападна (152) — напазарувам (186) — напакостя (174) — напакостявам (186) — напалвам (186) — напаля (173) — напарвам (186) — напарфюмирам (186) — напарчавам (186) — напаря (173) — напаса (145a) — напасвам (186) — напатвам (186) — напатя (173) — напащам (186) — напека (148) —