Уикиречник:Български/Типови таблици/Прилагателни имена

Словоформитип 76 *
основна форма нов
м.р., ед.ч. нов
м.р., ед.ч., непълен член новия
м.р., ед.ч., пълен член новият
ж.р., ед.ч. нова
ж.р., ед.ч., членувано новата
ср.р., ед.ч. ново
ср.р., ед.ч., членувано новото
мн.ч. нови
мн.ч., членувано новите
разширена форма нови
Словоформитип 77 *
основна форма висш
м.р., ед.ч. висш
м.р., ед.ч., непълен член висшия
м.р., ед.ч., пълен член висшият
ж.р., ед.ч. висша
ж.р., ед.ч., членувано висшата
ср.р., ед.ч. висше
ср.р., ед.ч., членувано висшето
мн.ч. висши
мн.ч., членувано висшите
разширена форма висши
Словоформитип 78 *
основна форма български
м.р., ед.ч. български
м.р., ед.ч., непълен член българския
м.р., ед.ч., пълен член българският
ж.р., ед.ч. българска
ж.р., ед.ч., членувано българската
ср.р., ед.ч. българско
ср.р., ед.ч., членувано българското
мн.ч. български
мн.ч., членувано българските
разширена форма български
Словоформитип 79 *
основна форма силен
м.р., ед.ч. силен
м.р., ед.ч., непълен член силния
м.р., ед.ч., пълен член силният
ж.р., ед.ч. силна
ж.р., ед.ч., членувано силната
ср.р., ед.ч. силно
ср.р., ед.ч., членувано силното
мн.ч. силни
мн.ч., членувано силните
разширена форма силни
Словоформитип 80 *
основна форма добър бегъл близък дълъг еднакъв
м.р., ед.ч. добър бегъл близък дълъг еднакъв
м.р., ед.ч., непълен член добрия беглия близкия дългия еднаквия
м.р., ед.ч., пълен член добрият беглият близкият дългият еднаквият
ж.р., ед.ч. добра бегла близка дълга еднаква
ж.р., ед.ч., членувано добрата беглата близката дългата еднаквата
ср.р., ед.ч. добро бегло близко дълго еднакво
ср.р., ед.ч., членувано доброто беглото близкото дългото еднаквото
мн.ч. добри бегли близки дълги еднакви
мн.ч., членувано добрите беглите близките дългите еднаквите
разширена форма добри
Словоформитип 81 *
основна форма бял голям ляв пряк млян сляп разлят
м.р., ед.ч. бял голям ляв пряк млян сляп разлят
м.р., ед.ч., непълен член белия големия левия прекия мления слепия разлетия
м.р., ед.ч., пълен член белият големият левият прекият мленият слепият разлетият
ж.р., ед.ч. бяла голяма лява пряка мляна сляпа разлята
ж.р., ед.ч., членувано бялата голямата лявата пряката мляната сляпата разлятата
ср.р., ед.ч. бяло голямо ляво пряко мляно сляпо разлято
ср.р., ед.ч., членувано бялото голямото лявото прякото мляното сляпото разлятото
мн.ч. бели големи леви преки млени слепи разлети
мн.ч., членувано белите големите левите преките млените слепите разлетите
разширена форма бели
Словоформитип 82 *
основна форма бръз двувръх
м.р., ед.ч. бръз двувръх
м.р., ед.ч., непълен член бързия двувърхия
м.р., ед.ч., пълен член бързият двувърхият
ж.р., ед.ч. бърза двувърха
ж.р., ед.ч., членувано бързата двувърхата
ср.р., ед.ч. бързо двувърхо
ср.р., ед.ч., членувано бързото двувърхото
мн.ч. бързи двувърхи
мн.ч., членувано бързите двувърхите
разширена форма бързи
Словоформитип 82a *
основна форма дързък
м.р., ед.ч. дързък
м.р., ед.ч., непълен член дръзкия
м.р., ед.ч., пълен член дръзкият
ж.р., ед.ч. дръзка
ж.р., ед.ч., членувано дръзката
ср.р., ед.ч. дръзко
ср.р., ед.ч., членувано дръзкото
мн.ч. дръзки
мн.ч., членувано дръзките
разширена форма дръзки
Словоформитип 83 *
основна форма рядък рязък
м.р., ед.ч. рядък рязък
м.р., ед.ч., непълен член редкия резкия
м.р., ед.ч., пълен член редкият резкият
ж.р., ед.ч. рядка рязка
ж.р., ед.ч., членувано рядката рязката
ср.р., ед.ч. рядко рязко
ср.р., ед.ч., членувано рядкото рязкото
мн.ч. редки резки
мн.ч., членувано редките резките
разширена форма редки
Словоформитип 84 *
основна форма верен бесен летен железен второразреден подколенен
м.р., ед.ч. верен бесен летен железен второразреден подколенен
м.р., ед.ч., непълен член верния бесния летния железния второразредния подколенния
м.р., ед.ч., пълен член верният бесният летният железният второразредният подколенният
ж.р., ед.ч. вярна бясна лятна желязна второразрядна подколянна
ж.р., ед.ч., членувано вярната бясната лятната желязната второразрядната подколянната
ср.р., ед.ч. вярно бясно лятно желязно второразрядно подколянно
ср.р., ед.ч., членувано вярното бясното лятното желязното второразрядното подколянното
мн.ч. верни бесни летни железни второразредни подколенни
мн.ч., членувано верните бесните летните железните второразредните подколенните
разширена форма верни
Словоформитип 84a *
основна форма свестен
м.р., ед.ч. свестен
м.р., ед.ч., непълен член свестния
м.р., ед.ч., пълен член свестният
ж.р., ед.ч. свястна
ж.р., ед.ч., членувано свястната
ср.р., ед.ч. свястно
ср.р., ед.ч., членувано свястното
мн.ч. свестни
мн.ч., членувано свестните
разширена форма свестни
Словоформитип 85 *
основна форма строен
м.р., ед.ч. строен
м.р., ед.ч., непълен член стройния
м.р., ед.ч., пълен член стройният
ж.р., ед.ч. стройна
ж.р., ед.ч., членувано стройната
ср.р., ед.ч. стройно
ср.р., ед.ч., членувано стройното
мн.ч. стройни
мн.ч., членувано стройните
разширена форма стройни
Словоформитип 86 *
основна форма син
м.р., ед.ч. син
м.р., ед.ч., непълен член синия
м.р., ед.ч., пълен член синият
ж.р., ед.ч. синя
ж.р., ед.ч., членувано синята
ср.р., ед.ч. синьо
ср.р., ед.ч., членувано синьото
мн.ч. сини
мн.ч., членувано сините
разширена форма сини
Словоформитип 87 *
основна форма овчи
м.р., ед.ч. овчи
м.р., ед.ч., непълен член овчия
м.р., ед.ч., пълен член овчият
ж.р., ед.ч. овча
ж.р., ед.ч., членувано овчата
ср.р., ед.ч. овче
ср.р., ед.ч., членувано овчето
мн.ч. овчи
мн.ч., членувано овчите
разширена форма овчи
Словоформитип 88 *
основна форма кози
м.р., ед.ч. кози
м.р., ед.ч., непълен член козия
м.р., ед.ч., пълен член козият
ж.р., ед.ч. козя
ж.р., ед.ч., членувано козята
ср.р., ед.ч. козе
ср.р., ед.ч., членувано козето
мн.ч. кози
мн.ч., членувано козите
разширена форма кози
Словоформитип 89 *
основна форма следния
м.р., ед.ч.
м.р., ед.ч., непълен член следния
м.р., ед.ч., пълен член следният
ж.р., ед.ч.
ж.р., ед.ч., членувано следната
ср.р., ед.ч.
ср.р., ед.ч., членувано следното
мн.ч.
мн.ч., членувано следните
разширена форма
Словоформитип 89a *
основна форма офис
м.р., ед.ч. офис
м.р., ед.ч., непълен член офис
м.р., ед.ч., пълен член офис
ж.р., ед.ч. офис
ж.р., ед.ч., членувано офис
ср.р., ед.ч. офис
ср.р., ед.ч., членувано офис
мн.ч. офис
мн.ч., членувано офис
разширена форма офис