Словоформи
основна форма бял голям ляв пряк млян сляп разлят
м.р., ед.ч. бял голям ляв пряк млян сляп разлят
м.р., ед.ч., непълен член белия големия левия прекия мления слепия разлетия
м.р., ед.ч., пълен член белият големият левият прекият мленият слепият разлетият
ж.р., ед.ч. бяла голяма лява пряка мляна сляпа разлята
ж.р., ед.ч., членувано бялата голямата лявата пряката мляната сляпата разлятата
ср.р., ед.ч. бяло голямо ляво пряко мляно сляпо разлято
ср.р., ед.ч., членувано бялото голямото лявото прякото мляното сляпото разлятото
мн.ч. бели големи леви преки млени слепи разлети
мн.ч., членувано белите големите левите преките млените слепите разлетите
разширена форма бели големи леви преки млени слепи разлети

А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

бял

врялвсецялвъзбялвъзголям

глухонямголям

едромлян

загорялзагрубялзакоренялзапрянзасмянзатъпялзрял

избелялизвалянизветрялизкуфялизмършавялизнемощялизпосталялизумял

келявкипял

ляв

метилявмлечнобялмлян

наболялназрялневрялнеголямнедовидяннедоврялнедогорялнедозрялнедопятнедоузрялнезаздравялнезрялнеизбелялнеизживяннекипялнемляннеостарялнепреодоляннепрякнеразцъфтялнеузрялням

оваляногряностарялотживял

полусляппребялпреголямпрезрянпряк

разлятразхвърлян

святсивобялслянсляпслятснежнобялсребристобялструпяв

узрялултраляв

цял

чешмян