БАН (български)

Съкращение

Българска академия на науките

Превод