Иск от невладеещия собственик на един имот срещу владеещия несобственик за възстановяване на владението на имота.